• Technical instructions for Contributors to Annals of Gazy Husrev bey's library

  2018-02-08

  U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i arhivskom građom Gazi Husrev-begove biblioteke, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine općenito. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi, koji se redakciji dostavljaju u elektronskoj formi (CD ili e-mail) i u štampanom obliku na adresu redakcije. Rukopisi se ne vraćaju.

   

  Rukopisi mogu biti u kategorijama izvornog naučnog rada, preglednog naučnog rada, stručnog rada ili izlaganja sa naučnog skupa. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

   

  Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti 32 kartice, odnosno 57.600 znakova s prazninama. Dostavljaju se u fontu Times New Roman, veličini fonta 12 i proredom 1,5. Autori mogu dostaviti radove i na stranom jeziku (engleski, arapski, turski).

   

  Osim osnovnog teksta, rad treba da sadrži:

   

  -     Naslov; navodi se prije osnovnoga teksta.

  -     Sažetak; navodi se ispod naslova i ne može imati više od 250 riječi. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst.

  -     Ključne riječi; navode se ispod sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i može ih biti najviše 5.

   

  Prilozi (ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od slijedećih formata: .tif , .jpg ili .pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

   

  Literatura, kao i bilješke i pojašnjenja, navode se u podnožnim napomenama u tekstu. Redakcija preporučuje slijedeći način citiranja:

   

  ako se navodi monografska publikacija:

  -     Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog modernizma, Sarajevo: Islamski teološki fakultet, 1990, str. 226.

   

  ako se navodi članak objavljen u časopisu ili zborniku:

  -     Husein Đozo, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera“, Novi Behar, X, br. 12-14 (15.1.1937), str. 139-140.

  -     „Nastupni govor reisu-l-uleme IVZ u FNRJ Ibrahima efendije Fejića održan prigodom primanja menšure 12. septembra 1947 u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu“, Glasnik VIS, br. 1-3/1950, str. 23-24.

   

  ako se navodi arhivski materijal:

  -     Vidi npr. Izvještaj Sreskog odbora AFŽ u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ 3. 8. 1947, Arhiv BiH (ABiH), Fond AFŽ, 1947, kutija 2, br. 745/47.

   

  ako se navodi prilog dostupan putem elektronskog medija:

  -     Alan Hopkinson, „The Alexandria Library and the work of the International Friends“, Dostupno na: http://eprints.mdx.ac.uk/14/ (Pristupljeno 26. septembra 2005.)

   

  Časopis, također, objavljuje prikaze knjiga i periodike, osvrte na naučne skupove, predavanja i druge naučne i stručne događaje. Prikazi knjiga ne bi trebali prelaziti 12.000 znakova, a trebaju sadržavati: ime i prezime autora, naslov djela, naziv izdavača, mjesto i godinu izdavanja, te broj stranica. U prikazu pojedinoga broja časopisa, uz ime časopisa, trebaju biti navedeni godište, godina i mjesto izdavanja, i broj.

   

  Tekst rukopisa dostaviti sa naznakom „Za Anale Gazi Husrev-begove biblioteke“ na adresu Gazi Husrev-begova br. 46, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ili e-mail anali@ghb.ba

  Read more about Technical instructions for Contributors to Annals of Gazy Husrev bey's library