Defter donacija upućenih u dva Časna harema / surre defteri iz 1617/18. godine

Autor(i)

Ključne riječi:

„Surre“ defter 1617-18., privilegije, donacije, vakufi iz Anadolije i Rumelije, Medinei munevvera, bezbjednost hadžija, ribati, zavije, hudžere, sufije, mudžaviri, džemati, nefesi, dah pobožnosti

Sažetak

U radu Defter donacija upućenih u Dva časna harema / surre defteri iz 1617/18. godine analizira se sadržaj deftera iz 1617/18. godine. Defter ima tugru sultana II Osman-šaha, sina Ahmed-hana. Defteru je bilo mjesto u arhivi računovodstvene kancelarije za Dva harema / Haremeyn-i şerifeyn-i muhasebesi, u kojoj se čuvala takva vrsta dokumentacije. Može se pretpostaviti da je na neki nama nepoznat način izmješten iz te arhive, bilo tako što se od ranije našao u rukama nekog državnog službenika visokog ranga ili što je u godinama kada se Osmansko carstvo raspadalo uzet iz arhive kao arhivski materijal, a u svrhu obrade. Defter se našao u Gazi Husrev- begovoj biblioteci tako što ga je, prema bilješci na početnom listu s tugrom, godine 1916. poklonio muallim Uzejir Čengić.

Unatoč tome što nedostaju neki listovi iz deftera, defter pruža vrijedne informacije o osmanskim donatorima, iznosu i korisnicima donacija te o načinu na koji je funkcionirala raspodjela navedenih donacija. O donacijama / surre za Meku i Medinu mnogo se pisalo u posljednje vrijeme u turskoj literaturi, uglavnom na osnovu sačuvanih deftera iz 18. i 19. i početka 20. stoljeća.  Poznato mi je da postoje objavljeni samo fragmenti jednog deftera od nekoliko listova iz 1052/1642-43 koji se odnosi na Medinu, a da imaju sličan sadržaj kao defter iz 1617/18. godine, kao i to da postoji defter iz 1049/1639-1640. godine.

Defter iz 1617/18. godine pokazuje da je sto godina nakon što je sultan Selim I postao halifa i otpočeo redovno slanje donacija navedena praksa slanja donacija za Dva časna harema nastavljena. Pored toga što je slanje donacija s oružanom pratnjom predstavljalo faktor sigurnosti i osiguravanja puteva odlaska za hadž, namjena donacija bila je podrška domicilnom stanovništvu svetih mjesta i mudžavirima s raznih krajeva osmanske države da doprinesu svojim dahom pobožnosti koji se uzdiže neprekinuto iznad Dva harema i upućivanjem molitvi za trajanje vlasti vladara trajanju vladavine vladajuće elite dotle dok ona nastoji da vlada u ime Boga i dok nastoji da vlada pravedno. U tom pogledu ispunjen je smisao časnog ajeta: „Fa’ğa‘l af ’idatan mina’n- nāsi tahwī ilayhim wa’rzuqhum mina’t-tamarāti la‘allahum yaškurūn.“1 Osmanski vladari pridavali su značaj iskazivanju pokornosti Božijoj volji i pridavali su značaj nefesima slavljenja Boga koji se iz centralnog hrama pobožnosti uzdižu iznad Dva časna harema i šire prema udaljenim prostorima, kao što se šire i prema onim prostorima koji predstavljaju same daleke dubine / min fağğin amīq. Defter pokazuje da su Osmanlije svojim donacijama podupirale funkcioniranje značajnog broja zavija i ribata, koji su u defteru pojedinačno nabrojani u samoj Medini, i sufijsku zajednicu sastavljenu od velikog broja mudžavira s raznih područja velike osmanske države uključujući i mudžavire iz Bosanskog ejaleta.

U defteru su navedena i imena nekih osoba iz Bosanskog ejaleta: Ali Bosnevija iz Čelebi Pazara, Ali Halifa Bosnevija i Ibrahim-efendije Bosnevija. Vidljivo je na osnovu brojnih deftera donacija iz 19. iz 20. stoljeća da podrška sufijskim zajednicama i zavijama i ribatima više nije postojala u to vrijeme, tj. nije postojala na način na koji je evidentirana u ovom defteru s početka 17. stoljeća.

U defteru se također iskazuje i posebna podrška pripadnicima hanefijskog mezheba. Prema tome, Osmanlije su kao nosioci izvršne vlasti velike islamske države u navedenom periodu, u saradnji sa šejhovima iz Meke i Medine, u potpunosti bili glavni nosioci organizacije sigurnosti hadžija i odvijanja hadžskih obreda. Također su svojim donacijama bili organizatori i podržavatelji neprekinutog i kontinuiranog i intenzivnog održavanja i obavljanja molitvi kao što su podupirali i trajanje uzdizanja nefesa pobožnosti iznad Dva časna harema.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2013-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci