Restriktivni iskazi u Kur'anskom tekstu

Autor(i)

Ključne riječi:

Kur'an, stilistika, restrikcija, stvarna restrikcija, dopunska restrikcija

Sažetak

Ovaj rad se bavi istraživanjem restrikcije (qa܈r), kao jednog od stilova kur'anskog iskaza. Rad se, pored definiranja restrikcije, podjele na vrste i podvrste, posebno bavi analizom pojedinih kur'anskih ajeta u kojima se manifestira restrikcija u svim svojim oblicima i vrstama. Pošto restriktivna rečenica istovremeno sadrži afirmaciju (iܔbƗt) i negaciju (nafy) na osnovu načina realizacije negacije u restriktivnom iskazu utvrđuju se i dvije vrste restrikcije: stvarna ili realna restrikcija (qa܈r ۊaqƯqƯ) i dopunska ili suplementarna restrikcija (qa܈r iڲƗfƯ). Stvarna restrikcija se, također, na osnovu saglasnosti njene negacije s izvanjezičkom stvarnosti (wƗqiұ ܵƗri÷Ư) dijeli na dvije vrste:  ostvarenu restrikciju (qa܈r taۊaqƯqƯ) i restrikciju zasnovanu na tvrdnji (qa܈r iddiұƗҲƯ) govornoga lica, koja se označava i kao hiperbolička restrikcija (qa܈r mabnƯ ұalƗ mubƗlaƥa), odnosno metaforička restrikcija (qa܈r ma÷ƗzƯ).

Dopunska restrikcija (qa܈r iڲƗfƯ), zavisno od odnosa sagovornika (muܵƗܒab) prema predmetu iskaza dijeli se, također, na tri vrste: restrikciju izdvajanja (qa܈r al-ifrƗd), restrikciju obrnutosti (qa܈r al-qalb) i restrikciju određivanja (qa܈r  al-taұyƯn). Restrikcija se dijeli i na osnovu postojanja dvije strane restriktivnog iskaza, također, na dvije vrste: restrikciju u kojoj se svojstvo ograničava na pojam (qa܈r al-܈ifa ұalƗ al-maw܈njf) i restrikciju u kojoj se pojam ograničava na svojstvo (qa܈r al-maw܈njf ұalƗ al-܈ifa).

Radom se kroz analizu kur'anskih ajeta, a na temelju navedenih vrsta restrikcije želi pokazati funkcionalna i estetska dimenzija restrikcije iskazane kroz raznovrsne sintaksičke forme koje se odlikuju jezgrovitošću, konciznošću i preciznošću kur'anskoga teksta, iskazujući svaka na svoj način skrivena i posebno duboka značenja čime snažno utječu i na sagovornika kao recipijenta kur'anske poruke.

##submission.downloads##

Objavljeno

2015-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci