RIJEČ UREDNIKAS posebnom radošću ispisujemo redove i pasaže ovog uvodnika za svesku Anala Gazi Husrevbegove biblioteke broj XXIII-XXIV za 2004. i 2005. godinu. Ovaj broj Anala je plod rada velikog broja ljudi koji su svojim poslom i (kako to u GH biblioteci kolokvijalno vole reći) referatom vezani za Gazi Husrevbegovu biblioteku, ali su među ovim koricama također uvršteni vrijedni radovi i prilozi velikog broja stručnjaka i prijatelja ove naše slavne institucije.

Prije negoli čitatelja prepustimo raznovrsnim sadržajima ovog broja Anala GH biblioteke, navedimo makar ukratko šta se to od izlaska posljednjeg broja Anala GH biblioteke, knjige XXI-XXII 2003. godine, važno uradilo u GH biblioteci, te koji se poslovi vezani za ovu instituciju svojim značajem nameću da budu spomenuti.

Direktor GH biblioteke, Mr Mustafa Jahić, nastavio je sa svojim saradnicima rad na najvažnijem projektu Biblioteke, kvalitetnoj izradi rukopisnih kataloga. Od izlaska prethodnog broja Anala (XXI-XXII) objavljen je trinaesti (XIII) svezak kataloga GHB u kojem su obrađeni rukopisi iz oblasti tesavufa. Autor ovog kataloga je hafiz Haso Popara. Napomenimo tek uzgredno da je sa ovim trinaestim sveskom Gazi Husrevbegova biblioteka u svojim objavljenim katalozima obuhvatila sve naučne oblasti koje se tretiraju u njenim rukopisnim riznicama.

Najnoviji dokaz sistematske pažnje prema katalogiziranju rukopisnog blaga Gazi Husrevbegove biblioteke je i četrnaesta sveska kataloga, kojoj je autor Osman Lavić. Ova se sveska upravo pojavila iz štampe.

I ovdje sa velikom zahvalnošću spominjemo fondaciju Al-Furqan iz Londona koja i dalje, finansijskom i stručnom pomoći, prati obradu i pomaže objavljivanje kataloga i snimanje rukopisa Gazi Husrevbegove biblioteke.

Saradnja koju je direktor Jahić ostvario i već godinama uspješno ostvaruje sa ključnim ljudima iz londonske fondacije Al-Furqan, šejhom Ahmedom Zekijem Yamanijem i prof. dr Ekmeleddinom Ihsanogluom urodila je obilnim plodovima. Zahvaljujući ovoj saradnji, u kojoj su

direktora Jahića pomogli i svojim radom pratili njegovi saradnici na neposrednom poslu, Gazi Husrevbegova biblioteka je postala kataloški jedna od najbolje pokrivenih i najsređenijih biblioteka u svijetu kad se radi o arapskom, perzijskom i turskom rukopisnom blagu.

Spomenuto potvrđuje i činjenica da se ovih dana u Gazi Husrevbegovoj biblioteci započinje sa obradom preostalih neobrađenih rukopisa koji će se objaviti u dva kataloška sveska. Predviđa se da će za obradu ostati samo još nekoliko stotina neobrađenih i kataloški netretiranih rukopisa mushafa.

Dodajmo i to da je završen veliki projekat mikrofilmovanja rukopisa. Rukopisi su sada raspoloživi u snimljenoj/filmovanoj formi, na nekoliko kvalitetnih i dugotrajnih kopija koje se čuvaju na više mjesta.

Nastavljen je i rad na skeniranju rukopisa. U međuvremenu je - zahvaljujući Centru Juma Al-Majid iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati)

Posebna novina koju ovdje treba sa zadovoljstvom spomenuti je instaliranje rada i centra za restauraciju rukopisa u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. Ovaj centar “liječenja rukopisa razvija se, također, zahvaljujući velikoj pomoći Centra Juma Al-Majid iz Dubaija.

Recimo na kraju da se tokom ovih proljetnih mjeseci 2005. godine završava prva faza izgradnje nove zgrade Gazi Husrevbegove biblioteke. Aktivnosti reisu l-uleme prof. dr Mustafe ef. Cerića i Rijaseta Islamske zajednice u izgradnji nove zgrade Biblioteke su za svaku pohvalu.

Nadamo se da će do konačnog opremanja nove zgrade uskoro doći. Direktor Jahić je sa svojim saradnicima učinio sve da u novoj zgradi Biblioteke rukopisi dožive svoje novo rađanje pred očima novih čitatelja.U Sarajevu, 17. aprila 2005. godineEnes Karić


رﺮـﶈا ﺔـﻤﻠﻛرﺪﺼﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻴﻮﺤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﳌا هﺬﻫ تاﺮﻘو رﻮﻄ ﻂﺧأ ﺎﻧأو ةﺰﻴﻤﺘ ةدﺎﻌ ﺮﻤﻐﺗ

ﺪـﻘ .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ﲔﻳدﻼﻴﳌا ﲔﻣﺎﻌﻠ ٢٤-٢٣ ﺎﻫدﺪ ﻚﻴ وﺮﺴ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ

ﺔﺒﺘﻜﲟ ﻢﻬﺘﻔﻴوو ﻢﻬﻠﻤ لﻼ ﲔﻄﺒﺮﳌا سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺒﻛ دﺪﻋ ﺪﻬﳉ ةً ﺮﻤ دﺪﻌﻟا اﺬ ءﺎﺟ

ﺔﻤﻴﻗ تﺎﻤﻫﺎﺴو ﻻﺎـﻤﻋأ ﺎﻀﻳأ ﺎﻬﻴﺘﻓد ﻢﻀ تﺎﻴﻮﳊا هﺬﻫ ﻦﻜو ،ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا

.هﺬﻫ ﺔﻘﺮﻌﻟا ﺎﻨﺘﺴ ﺮﻘﳌا ءﺎﻗﺪﺻﻷاو ﲔﺼﺘﻟﻤﺨا ﺮﻴﺒ دﺪﻌﻟ

ﺔـﺒﺘﻜﻣ تﺎﻴﻮـ ﻦـ دﺪﻌﻟا اﺬ تﺎﻮـﺘـﺤـ عﻮﻨﺘﳌﺎ ﻊﺘﻤﺘ ئرﺎﻘﻟا كﺮـﺘ نأ ﻞﺒو

ﺬﻨ ﺔﻤﻬ رﻮﻣأ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺪﺠﺘﺳا ﻰﻠ زﺎﺠﻳﺈ و جﺮﻌﻧ ﺎﻨﻋد ،ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا

ﺮﻛﺬﻟا ﻖﺤﺘﺴ ﻲﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺎﻤﻴ و ،م ٢٠٠٣ مﺎﻌ ٢٢-٢١ ﺮﻴﺧﻷا تﺎﻴﻮﳊا دﺪ روﺪﺻ

.ﺔﺴﺆﳌا هﺬﻬﺑ ﺎﻬﻃﺎﺒراو ﺎﻬﺘﻴﻤﻫﻷ ﺎﻨﻫ

ﺮـﺜﻛأ ﺬﻴﻔﻨ ﻰﻠ ﻢﻬﻠﻤ هؤﻼزو ﺶـﺘـﻴﺤﻳ ﻰﻔﻄﺼﻣ ذﺎﺘﺳﻷا ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺮﻳﺪﻣ ﻞﺻاو ﺪﻘﻓ ﻲﺿﺎﳌا دﺪﻌﻟا روﺪ ﺪﻌو ،تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا سﺮﻬﻔ ﺪﻴﳉا داﺪﻋﻹا و أ ﺔﻴﻤﻫأ ﺔﺒﺘﻜﳌا رﺎﺸﻣ ﻮﺳﺎ ﻆﻓﺎﳊا داﺪﻋﺈ تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا سﺮﻬﻓ ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺪﻠﻟﻤﺠا رﺪﺻ ،ﺔﺒﺘﻜﳌا تﺎﻴﻮﺣ ﻦﻣ ﺪـﻠﺠﻤﻠ راﺪﺻﺈ ﺔﺒﺘﻜﳌا نأ ﺮﻛﺬﻟﺎ ﺮﻳﺪﳉا و .ﺔﻴﻮـﺼﻟا تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﺞﻟﺎﻌﻳ و ،ارﺎﻮﺑ ﺎﻬﻨ ثﺪﺤﺘ ﻲﺘﻟا مﻮﻠﻌﻟاو نﻮـﻨﻔﻟا ﺔﻓﺎ رﺪﺻأ ﺎﻤﻴ ﺖﻠﻤ ﺎﻬﺮﻬ ﺮﺸ ﺚﻟﺎﺜﻟا

.ﺎﻬ ﻆﻔﺘ ﻲﺘﻟا تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا

ﻼﻴﻟد ،ﺶﺘﻴﻓ نﺎﻤﺜ داﺪﻋﺈ ﺎﺜﻳﺪ رﺪ يﺬﻟاو سﺮﻬﻔﻟا ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﻊﺑاﺮﻟا ﺪﻠﻟﻤﺠا ﻲﺗﺄو تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻦﻣ يﺮﺜﻟا ﺰﻨﻜﻟا اﺬﻫ ﺮﻬﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﻰﻈﲢ يﺬﻟا ﻲﺠﻬﻨﳌا مﺎﻤﺘﻫﻻا ﻰﻠﻋ اﺪﻳﺪﺟ

.ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜ ةدﻮﳌا

ﻲﻣﻼﺳﻹا ثاﺮﺘﻠﻟ نﺎﺮﻔﻟا ﺔﺴ ﻰﻟإ ﺮﻜﺸﻟا ﺰﺠﺑ ﻮﺘﻧ نأ مﺎﻘﳌا اﺬﻫ ﻲﻓ ﺎﻨﻮﻔ و سﺮﻬ راﺪﺻ ﻲﻨﻔﻟاو ﻲـﻟﺎﳌا ﻢﻋﺪﻟا مﺪﻘﺗ ﺖﺌﺘﻓ ﺎﻣ ﻲﺘﻟا ﻲﻧﺎﳝ ز ﺪـﻤﺣأ ﺦﻴﺸﻟا ﺎﻬﺴﻴرو

.ﻢﻠﻴوﺮﻜﻴ ﻰﻠ تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻚﻠﺗ ﻮﺼو ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ تﺎﻮﻄﺨﻣ

نوﺎﻌ - ﻰﻟﺎﻌ ﻪﻠﻟا ﻞﻀﻔ - ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺮﻳﺪ ﺶﺘﻴﺤ ﻰﻔﻄﺼ ذﺎﺘﺳﻷا ﻪﻘﻘ نإ

ز ﺪﻤﺣأ ﺦﻴﺸﻟا ﻢﻬﺳأر ﻰﻠو ﻲﻣﻼﺳﻹا ثاﺮﺘﻠﻟ نﺎﺮـﻔﻟا ﺔﺴﺆﻣ ﻦﻋ وﺆﺴﳌا ﻊﻣ ﺢﺟﺎﻧ

اﺬﻫ ﻞﻀﻔﺒﻓ ،رﺎﻤﺜﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا ﻰﺗآ ﺪﻗ ،ﻮﻠوأ نﺎﺴﺣإ ﻦﻳﺪﻟا ﻞﻤﻛأ رﻮﺘﻛﺪﻟا ذﺎﺘﺳﻷاو ﻲﻧﺎﳝ

ﺮﺜﻛأ ةﺪﺣاو ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ﺖﺤﺒﺻأ تاﻮﻨ ةﺪىﺪ ﻰﻠ ﺮﻤﺘﺴﳌا نوﺎﻌﺘﻟا

ﺔﻴﺮﻌﻟا تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻦﻣ ﺎﻫﺪﻴﺻر ﺮـﻬﻓ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻤﻴﻈﻨو اداﺪﻌﺘﺳا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ تﺎﺒﺘﻜﳌا

ﻰـﻔﻄﺼﻣ ذﺎﺘﺳﻷا ﻪﻟﺬﺑ يﺬﻟا ﺪﻬﳉا ﻮﻟ ثﺪﺤﻳ نأ ﻪﻠﻛ اﺬﻬﻟ ﻦﻜﻳ و ،ﺔـﻴﺮﺘﻟاو ﺔﻴرﺎﻔﻟاو

.ﻪﻳﺪﻋﺎﺴو ﻪﺋﻼز ﻦﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ رﺎﺸ ﻮﻋﺪﻣ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺮﻳﺪﻣ ﺶﺘﻴﺤﻳ

يزﺎـﻐـﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا أﺪﺑ ﺪﻗ مﺎﻳﻷا هﺬﻫ ﻲﻓ ﻪﻧﺄﺑ هﻮـﻨﻧ ،هﺎﺮـﻛذ ﻰﻠ ﺪﻴﻛﺄﺘﻠو

،تﺎـﻮﻄﻟﻤﺨا سﺮـﻬـ ﺮﺸ سدﺎﺴﻟاو ﺮـﺸـ ﺲـﻣﺎـﳋا ﻦﻳﺪﻠﻟﻤﺠا داﺪﻋإ ﻰﻠ ﻚﻴ وﺮﺴﺧ

اﺪ ،سﺮﻬﻔﻟا ﻲﻓ ﺖﻔﻨﺻ ﺪﻗ ﺔﻴﺮﺘﻟاو ﺔﻴرﺎﻔﻟاو ﺔﻴﺮﻌﻟا تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻊﻴﻤ نﻮﻜ ﻚﻟﺬو

.ﻮﻄﻟﻤﺨا ﻒﺣﺎﺼﳌا ﻦﻣ تﺎﺌﻣ ﺔﻌﻀﺑ

ﻰﻠ تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻮﺼ و أ ﺮـﻴﺒ عوﺮﺸ ءﺎﻬﺘﻧﻻا ﻪﻧأ ﺎﻀﻳأ ﻒﻴﻀو ةﺪﻴ ﺦﺴ ةﺪ داﺪﻋإ و مﻼﻓأ ﺔﻐﻴ ﺔﺣﺎﺘ تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﺖﺤﺒﺻأ اﺬﻜو ،ﻢﻠﻴوﺮﻜﻴﻣ

.ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ ﻮﻔﺤ ﺎﻴﻟﺎ و ،مﻼﻓﻷا ﻚﻠ ﺮﻤﻌﻟا ﺔﻠو

ﻲـ ﺎﻬﻈﻔو ﺎﻬﺨﺴو تﺎﻮـﻄﻟﻤﺨا ﻮـﺼـ ﻢﻬﻠﻤ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﻰﻠ نﻮﻤﺋﺎﻘﻟا ﻞﺻاو ﺔﻴﺮﻌﻟا تارﺎﻣﻹا ﻲﺑد ﺪﺟﺎﳌا ﺔﻌﻤ ﺎﻬﻣﺪ ﻲﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﳌا ﻞﻀﻔو ،ﺮﻮﻴﺒﻤﻜﻟا

.ﺔﻴﻤﺮﻟا تاﺪﻌﳌا ثﺪﺣﺄﺑ تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻮﺼ ﻰﻠ ﻞﻤﻌﻟا أﺪ ﺪﻘ ةﺪﺤﺘﳌا

تﺎﻮﻄﻟﻤﺨا ﻢﻴ ءﺎﺸﻧإ مﺎﻘﳌا اﺬ ﺮﻛذ ﺮﺴ ﻲﺘﻟا تاﺪﺠﺘﺴﳌا و

ﻮﻟ ،رﻮﻄﺘو ﻮﻤﻨﻳ نأ اﺬﻫ Čتﺎﻮﻄﻟﻤﺨا جﻼﻋ« نﺎ و ،ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ

.ﻲﺑد ﺪﺟﺎﳌا ﺔﻌﻤ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺎﻬﻴﻠ ﺖﻠﺼ ﻲﺘﻟا ةﺮﻴﺒﻜﻟا تاﺪﻋﺎﺴﳌا

ﺲﻴر ﺶﺘﺮﻴﺴ ﻰﻔﻄﺼ رﻮﺘﻛﺪﻟا ﺔﺣﺎﻤ ﺎﻬﻟﺬﺒ ﻲﺘﻟا دﻮﻬﳉﺎﺑ ﺪﻴُ

،ﻢﺘﺨﻧ نأ ﻞﺒو

ﻚﻴﺑ وﺮﺴﺧ يزﺎﻐﻟا ﺔﺒﺘﻜ ﺪﻳﺪﳉا ﻰﻨﺒﳌا ءﺎﺸﻧ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﺨﻴﺸﳌا ﺔﺳﺎر ﻚﻟﺬو ،ءﺎﻤﻠﻌﻟا

.ﻰﻨﺒﳌا اﺬ وﻷا ﺔﻠﺮﳌا زﺎﳒﺈ م ٢٠٠٥ مﺎ ﻊﻴر ﺮﺸﺒ ﺚﻴ ،ﻮﻔﻴﻳا ﻲﻓ

لﺬﺑ ﺚﻴﺣ ،ﺪﻳﺪﳉا ﺔﺒﺘﻜﳌا ﻰﻨﺒﻣ ﺰﻴﻬﲡ ﺮﺋﺎﺸﺒﺑ ﺮـﻘﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا ﺎﻨﻴﺗﺄﻳ نأ ﻪﻠﻟا ﻮﻋﺪو ةﺪـﻳﺪ ةدو ﻪﻨ اﻮـﻠـﻌﺠﻴ ﻢﻬﻌ هؤﻼزو ﺶـﺘـﻴـﺤ ﻰﻔﻄﺼ ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺮﻳﺪﻣ

.ءاﺮﻘﻟا ﲔﻋأ مﺎﻣأ ﺎﻬﺗﺎﻮﻄﻟﻤﺨ.م ٢٠٠٥ ﺮﺑأ ١٧ ﻖﻓاﻮﳌا ـ ١٤٢٦ لوﻷا ﻊﻴر ٨ ،ﻮﻔﻴﻳاﺮﺳﺶﺘرﺎ ﺲﻧأA WORD BY EDITORI am writing the lines and sentences of this editorial for the Gazi Husrev Bey’s Library Annals, Nos. XXIII-XXIV, respectively, in the years 2004 and 2005, with a particular feeling of joy. If this edition of the Annals has come forward as the result of efforts by a large number of persons, who happen to be involved with their scope of work (or as they like to say within the colloquial expression in the Gazi Husrev Bey’s Li- brary), their line of work tied to the Gazi Husrev Bey’s Library, but, within these covers one can also find the papers and contributions of a number of experts and friends of our glorious institution.

Before we allow our readers to diverse contents-matters of this number of the Gazi Husrev Bey’s Library Annals, let us list, rather briefly, what had been done between the previous number of this issue, the Gazi Husrev Bey’s Libary Annals, Nos. XXI-XXII in the year 2003. It would cover both what seemed to be important, but also what kind of activities re- lated to this institution deserved to be mentioned here.

The Gazi Husrev Bey’s Library Director, Mr. Mustafa Jahić, has con- tinued with his associates and collaborators to work on the Library’s most important project, the expert preparation of the catalogue of manu- scripts. Since the issue of the previous Number of the Annals (XXI -

XXII) the thirteenth volume (XIII) of the Gazi Husrev Bey’s Library cata- logue has been published. It contained the manuscripts that dealt with tasawuff. The author of this catalogue has been hafiz Haso Popara. Let us mention only in passing that the Gazi Husrev Bey’s Library encom- passed, with this 13th Volume, all the scientific areas that happened to be in its treasury holdings, which had already been published in the pre- vious volumes of its catalogues.

The most recent testimony of the systemic attention dedicated to cata- loguing of the manuscripts and their riches in the Gazi Husrev Bey’s Li- brary can be found in the fourteenth Volume of its catalogue. It has been prepared by Mr. Osman Lavić. This volume has just been issued from the printing presses.

We would like to mention here, with enormous gratitude, the Al- Furqan Foundation from London (UK), which continued to support, both in terms of funds and expertise, the activities connected with the prepara- tions of manuscripts, as well as the publication of catalogues and filming of Gazi Husrev Bey’s Library manuscripts.

The collaboration that theb Dorector Jahić had already established, and continued to foster with the key persons from the Al-Furqan Foun- dation from London, sheikh Ahmad Zaki Yamani and Prof. dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, bore many fruits and abundant results. Thanks to this collaboration, where other Library associate and collaborators followed Director Jahić in these activities, the Gazi Husrev Bey’s Library became one of the best covered and organised libraries in terms of cata- loguing of Arabic, Persian and Turkish manuscripts in the world.

One could reinforce such a statement by a simple mention of the most recent activities in the premises of the Gazi Husrev Bey’s Library in Sarajevo. It has just started to work on the remaining manuscripts that had not been worked upon so far. They would appear in the next two cataloguing volumes. It is expected that only a few hundreds of mushaf manuscripts would remain behind and ready for further work, once this project came through.

One should also add to aforementioned that the large microfilming project also came to a completion. The manuscripts are now available in the filmed form, and a number of long-lasting quality copies had been made available. They are kept on several locations.

Scanning of manuscripts continued. In the meantime, thanks to the Juma Al-Majid Centre from Dubai (United Arab Emirates), the filming of manuscripts using the most sophisticated digital equipment has also begun.

A particular novelty which ought to be mentioned with a special kind of pleasure has been the installation of the Centre for manuscript restoration within the Gazi Husrev Bey’s Library. This centre fro “heal- ing the manuscripts continued to develop because of the enormous amount of help kindly provided from the Juma Al-Majid Centre in Dubai.

One should also mention in the end that the first stage of construc- tion of the new premises for the Gazi Husrev Bey’s Library also came to completion. One should especially compliment the activities for the con-

struction of the new Library‘s premises, which have been conducted through the efforts of Raisu l-ulamma Dr. Mustafa eff. Cerić and the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina’s Raisu l-ulamma’s Of- fice.

We do sincerely hope that the final procurement for the equipment of the new building would take place before long. Director Jahić and his associates have done everything in their powers that the manuscripts and holdings happen to be reborn in the new premises in front of many new readers and users.In Sarajevo, April 17, 2005Enes Karić