Zejnil Fajić


B IB L IO T E K A ABDULAH-EFENDIJE K A N T A M IR IJ E


Za vrijem e osmanske vladavine »u Bosni i H ercegovin i (1463 — 1878), Sarajevo je im alo tri javne orijentalne b ib lioteke i to: Gazi Husrev-begova (osnovana 1537.), Osman Šehdijina (osnovana 1757, porušena 1910, a priključena je Gazi Husrev-begovoj b ib lioteci 1914.) i Abdulah-efe d ije K a n tam irije (osnovana 1774, a porušena 1897. go­ dine).

Abdulah-efendija K an tam irija sagradio je svoju biblioteku, k o ja je »bila četvorougaona o d tesanog kamena, na dnu nekadašnjeg At- m ejd ana, današnjeg parka cara Dušana, blizu ću prije Čum urije pre­ ma nekadašnjoj M isrijin oj (At-mejd an) medresi u Sarajevu. Kanta- m irija je za svoju biblioteku uvakuifio sve svoje knjige, a kasnije i svoju kuću u Magod i u korist M isrijine medrese i svoje biblioteke, što tvrdi šerijatski budžet od 9. šabana 1212/1797. godine.

Abdulah, sin Ahmed-efendi jin, unuk hadži Mehm edov, K antam iri ja, bio je savremenik Mula Mustafe Bašeskije. S lovio je kao ugledni građanin grada Sarajeva i veliki alim. Bašeskija ga spom inje u svojoj Hronici, tj. među um rlim građanima Sarajeva 1774. godine i za njega kaže, da je b io »veom a star, baba, muderis, vaiz i baštkatib u meh kemi, veoma uredan č o v je k «. Poznato je, dakle, da je b io m uderis u M isrijin oj medresi, vaiz (propovjednik) i sekretar Šerijatskog suda u Sarajevu. Osim ovog, bavio se i pisanjem pjesam a na turskom jeziku. Njem u se pripisuje jedna pjesma o boju pod Banja Lukom, koju je objavila dr L a m ija H adžiosm anović (POF, knj. X X I I — X X I I I / 1972— 73), a kasnije i E n ver Mulahalilović , (Glasnik V IS-a u SFRJ, god. XLVII/1984; br. 1, str. 57— 72). Također se bavio i prepisivanjem knjiga, pa je m noge rukopise prepisao za svoju biblioteku. D oživio je duboku starost, te je svoju samoću ublažavao m nogim prepisiva­ njem knjiga. N a kraju jed n og rukopisa (R — 549) K an tam irija se

»tuži na svoju samoću u dubokoj starosti, čiju je tegobu ublažavao mnogim prepisivanjem k n jiga «, je r je sva n jegova porodica, osim m aloljetnog unuka hafiza Mustafe, pom rla od kuge p rije njegove smrti.

Osim za svoju biblioteku, Kantam irija je prepisao i kom pleti­ rao nekoliko rukopisa za Osman Šehdijdnu biblioteku. Tako đer smo uočili da na nekim rukopisim a Gazi Husrev-begove biblioteke piše K an tam irijino ime, kao vlasnika knjige, ili je n jego v znak — zvijezda petokraka, a kasnije je na tim rukopisima dopisana klauzula o uva-

image


kufljenju, o d sasvim drugog vakifa, što znači, da je Kantam irija ili prodao ili posudio dotični rukopis vakifu označene klauzule.

U m ro je navedene godine (1774), a sahranjen je uz Bakrbabinu džamiju, u blizini M isrijine medrese, na At-mejdanu. Danas nema ni traga o njegovom grobu. Sejifudin Kem ura, a kasnije i Mehm ed M u jezinović ob javili su faksim il natpisa 'koji se nalazio na n jego­ vom nišanu.Stihove i kronogram sm rti spjevao mu je n jegov sav remenik, poznati sarajevski pjesnik na turskom jeziku — M ejlija.

»Ah, žalosti, Kantam irija, taj poznati i učeni čovjek, Napusti ovaj svijet i odluči se za kuću spasa. N jegova ličnost bijaše obdarena znanostima:

Fikhom, tefsirom , hadisom, sakjom i lijep o m književnosti. Ž ivot je proveo u predavanju raznih nauka i vrlina,

Pa zar na sudnjem danu da mu Stvoritelj ne oprosti (grijehe)?

B og se smilovao n jegovoj starosti,

I neka ga na dan sudnji skloni u hlad Arša.

M e jlija mu s dubokim uzdahom izreče kronogram smrti: Abdullah-efendija je postigao raj Firdevs za boravište. Godina 1188« (1774).

N a rukopisima Kantami rijin e bib lioteke nalazi se, kako smo go­ re rekli, znak — zvijezda petokraka, nacrtana slobodno, crnim masti lom , a na većini je i klauzula da je dotični rukopis n jego v vakuf. Dakle, n jegova biblioteka n ije imala pečat kao Šehdijina i Gazi Hus rev-begova.

O va biblioteka imala je i svoga bibliotekara, a ta dužnost je, po svoj prilici, vezana je uz muderisa M isrijin e medrese. Bibliotekar je im ao 14 akči plate dnevno. Poznato je da je 1800. godine bibliote­ kar u ovoj biblioteci i ujedno muderis M isrijin e medrese bio Os man-halifa, k o ji je na ovaj p oložaj postavljen carskim beratom, a njegov prethodnik je Muhamed-hailifa.

Zgrada biblioteke porušena je 1897. .godine prilikom regulacije lijev e obale M iljacke na ovom m jestu. P ri rušenju zgrade ove biblio­ teke kn jige njezine prenesene su u Osman Šehdijdnu biblioteku, a kasnije, zajedno sa ovom, u Gazi Husrev-begovu. K o lik i je bio tada fond ove biblioteke nismo m ogli sasvim sigurno utvrditi. R a n iji nat­ pisi o ovo j biblioteci spom inju d vije cifre: 109 i 136. N a osnovu zadnje inventarske knjige Šehdijine biblioteke, u k o jo j su odvojeno upisani rukopisi Kantamdrijine b ib lioteke i na osnovu inventarske kn jige Gazi Husrev-begove, k o ju je pisao Muvekit, brojn o stanje ru­ kopisa n ije identično. Možda i naš popis n ije sasvim tačan, ali je sigurno da je najpouzdaniji i n ajtačn iji od svih dosadašnjih, je r smo nastojali da pronađemo sve rukopise njegove biblioteke. V rijem e će pokazati koliko smo u tom e uspjeli, tj. kada budu kataloški obra đeni svi rukopisi Gazi Husrev-begove biblioteke.

Na osnovu navedenih inventarskih knjiga i pregleda mnogih ru­ kopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, mi smo ustanovili da sada ima

118 kodeksa rukopisa, odnosno 170 raznih djela iz K an tam irijine bibli­

image


oteke. I z popisa će se v id je ti koja su to djela. R a n iji natpisi o ovoj bib lioteci ne spom inju koja djela posjeduje n jego va biblioteka, osim što su neki obrađeni u prva dva Kataloga rukopisa Gazi Husrev-be gove biblioteke. Zato smo ovaj naš rad i napisali da b i p redočili našoj kulturnoj javnosti sva djela ove biblioteke. R adi lakšeg uvida i b o ljeg pregleda, p rv o donosim o hronološki sadašnje inventarske b ro je ve Gazi Husrev-begove biblioteke ovih rukopisa, a b ro je v i u zagradi su ran iji inventarski b ro jevi, k o ji se nalaze na hrbatu rukopisa, vjerovatn o b ro ­ je v i Šehdi-efendijine biblioteke.


B rojevi: 110 (1066), 114 (1079), 234 (669), 304 (663), 305 (665), 306

(666) , 3 0 7 ( 6 6 7 ) , 3 0 8 ( 668),3 0 9 (6 6 9 ),3 1 0 (6 7 1 ),3 1 1 (6 7 0 ),3 1 6 (6 7 9 ), 318

(689),320 (683), 321(684), 322(685), 3 2 5 (688),3 2 6 (6 8 9 ), 330(695), 375

(1717), 382 (1394), 415 (616), 416 (615), 417 (617), 418 (618), 419 (619),

420 (620), 421 (621), 422 (622), 426 (611), 427 (612), 428 (613), 482 (1270),

502 (714), 508 (718), 513 (726), 514 (727), 516 (727), 520 (735), 522 (7

523 (702), 524 (703), 525 (704) 526 (705) 549 (776), 556 (785), 618 (699),

798 (1047), 801 (1053), 843 (1358), 1236 (1604), 1239 (1608), 1244 (1656),

1259 (1586), 1380 (706), 1393 (1320), 1417 ( — ), 1558 (522), 1611 (1575),

1655 (810), 1675 (839), 1676 (840), 1682 (846), 1683 (847), 1684 (848), 1685

(849), 1686 (850), 1687 (851), 1688 (852), 1689 (853), 1890 (855), 1691 (856),

1692 (857), 1693 (858), 1694 (859), 1695 (860), 1696 (861), 1697 (862), 1698

(863), 1699 (864), 1700 (865), 1701 ( 866), 1703 ( 868), 1704 (869), 1705 (870),

1709 (876), 1716 (887), 1723 (894), 1724 (871), 1725 (872), 1726 (873), 1727

(896), 1741 (912), 1742 (913), 1769 (945), 1773 (949), 1787 (966), 1792 (974),

1793 (975), 1794 (976), 1796 (978), 1799 (971), 1808 (991), 1809 (995), 1813

(996), 1817 (1001), 1977 ( — ), '2060 (1890), 2080 (1953), 2402 (1225), 2416

(2034), 2444 (344), 2445 (345), 2446 (346), 2459 (359), 2467 (375), 2692

(4277), 2958 (4021).


B rojevi, .uz naslove djela, na lijev o j strani su naši redni brojevi, a na desnoj strani su inventarski b ro je vi Gazi H u srevbegove biblioteke. B ro jevi iza zareza označavaju redni b ro je dotičnog d jela u kodeksu.


L i t e r a t u r a :


1. Mula Mustafa Bašesk ija: LJETO PIS, »V eselin Masleša«. Sarajevo, 1968, str. 180.

2. L am ija H adžiosm anović: D V IJE N E O B JA V LJE N E PJE SM E O B A ­ NJALU ČKO M BOJU IZ K A D IĆ E V E H R ON IK E . POF, knj. X X I I-

-XXIII/1972— 73, str. 315— 327. Sarajevo, 1976.

B IB L IO T E K E U B O S N I 1 H E R C E G O V IN I 1878 — 1918. IR O

»V eselin Masleša«. Sarajevo, 1980, str. 69— 72.


3. M ehm ed Handžić: K N J IŽ E V N I RAD B O SA N S K O -H E R C E G O V A Č K IH

M U S L IM A N A . Separat iz »Glasnika V IS -a«, str. 43 i 114. Sara­ jevo, 1933.

image


4. Sejfudin Kernura: SA RA JEV SKE D ŽAM IJE I DRUGE JA V N E ZGRA-

DE T U R S K E DOBE. '»Glasnik« Zem aljskog muzeja u Bosni i H e r c e ^ v in i. God. XX!I/1910. str. 261-277.

5. Mehm ed MujezinoviC: M U S L IM A N S K A E P IG R A F IK A B O S N E I

H E R C E G O V IN E . »V eselin M asleša«. Sarajevo, 1974, str. 355— 356

i 362.

6. Enver Muhahaliović : JED NA ؛PJESMA N A TU R S K O M J E Z IK U o

BOJU POD BANJALUKOM. »Glasnik VIS-a«, god. XLVII/1984;

fer. 1, str. 57— 7'2.

7. Fehim 'Spalio: G AZI H U S R E V B E G O V A K N J IŽ N IC A . Spomenica Gazi Husrevbegove 400g o d i šnjice. Sarajevo, 1932, str. 7'6.

8. Hazim Sabanović : H U SR E V B E G O V A B IB L IO T E K A u SARAJEVU.

»B ibliotek ar«, god. VIII/1956: br. 1— 2, str. 45 -62 . Beograd.


K N J IŽ E V N O S T M U S L IM A N A B iH N A O R IJ E N T A L N IM J E Z I

C IM A. »S vjetlost«, Sarajevo, 1'973, str. 4١92.


1. ن ا ﺮ ﻜ ﻨ ﺑ ﺮ ﻬ ﺠ ﻟا ﻞ ﻐ ﻐ ﺑ هاز ﻻ ا ﺐ ﻴﻨﻤ ﻟا ف ﺎﺤ ﺗ ا 1809,2,


Rasprava u k ojoj se 'dokazuje da je uobićajeni »zi'kr« dopušteno glasno obavljati, odnosno da 'glasni zikr (ima prednost ,pred zikrom u sebi, šapatom. Napisao Ibrahim 'b. Hasan al-Kjurdi a l-K u jra n i N u rudfo. Abu Ishaq as Sufi Nakšibandi , umro 1101/1690.

Prepisao autorov učenik Musa b. Ibrah im al-Basri a l Medeni u Med'ini 1121/17M.


2. I S T O 1813,1

Prepisao Abdullah b. A m e d Kantamirija, bez oznake datuma.

3. ة ﺪ ﻳ ﺪ ﻌ ﻟ ا ﺔ ﻠﺌ ﺳ ﻻ ا ﻞ ﻋ ة ﺪ ﻴ ﻔ ﻤ ﻟا ﺔﺑﻮﺟﻻﺍ 17731.

Rasprava koja sadrži odgovor na nekol'iko pitanja o stanju umr log u grobu poslije sahrane i kasnije na drugom svijetu uoć e.

Napisao M u h a m a d b. Ahmad al٥G aytf al-Iskenderf aš-Šafi ,

Nagm udi n , umro 981/1573.


Prepisao O m ar b. Muhammad 1114/1702.

4—6. ﻢ ﺑﺮ ﻜ ﻟا ب ﺎ ﺘ ﻜ ﻟ ا اراﺰﻣ ﻰﻟا ﻢ ﻴ ﻠ ﺴ ﻟ 1ﻞ ﻘ ﻌ ﻟ ا د ﺎ ﺛ ر ا 416,427.

1380

ﻢﺛKom entar K u r 'a n napisao Abu's-Su'udud Ahm ed b. M'uhammad al- I m a d i, umro 982/1574. Dva sveska jednog kompleta a treći svezak drugog kompleta.

Prepis prva dva sveska je, vjerovatno, iz prve polovine X V I I I stoljeća, a treći svezak prepisao je Abdullah Kantam irija 1174/1761.

7. ح ا د ﻻ ا و ح ﻼ ﺻ ﻻ ا 307


D jelo o fikhu sa komentarom . 'Napisao Ahmad b. Sulayman Ibn

Kamal-paša, umro 940/1533.

Prepisao a- Hagg Ilyas b. Hamza 963/1555.

image


8. 1676


Komentar djelu »Nur al-idah« o namazu i postu. Oboje naipisao Hasan b. Ahmad b/ A lI b. Yusuf aš-šurunbulalT al-Hanaff, umro 1069/

/1658.

Prepisao rAbdullah Muhammad ^bdulgana 1156/1743.

9. 1694

Komentar djelu »al-Manar«. Napisao Akmaluddfii Muhammad b. Mahmud ahBabartf al-HanafiJ umro 786/1384.

Prepis je iz X V II ili X V III stoljeća.

10. 2445

Djelo iz arapske stilistike. Napisao Galaluddih Muhammad b. Abdurrahman al-Qazwini^ umro 739/1338.

Prepisao Ibn QawamuddSi, Kamal al-Maligr 751/1350.

11. 1773,15

Poglavlje iz nekog komentara djelu

o sklapanju braka sa više žena i njihovom nasljeđivanju od umrlog muža u specifičnim slučajevima.

Prepisivač i datum prepisa je isti kao i djelo pod brojem 3.

12. 798

Djelo iz arapske metrike. Napisao Mustafa b. Š a rbain as-Sururf, um ro 968/1561.

Prepis potječe iz X V II stoljeća.

13. 1773,3

Kraće djelo o lijepom islamskom ponašanju i pobožnosti za one koji se bave naukom i za odrasle uopće. Napisao Abh Hamid Muham­ mad b. Muljammad al-GazaF, umro 505/11/11.

O prepisu vidi pod rednim brojem 3.

14. I S T O 1683,2

Prepis potječe, vjerovatno, iz X V I I I stoljeća.

15. 1688,1

Zbirka hadisa, napisao Abduhwahhab b. 'A li aš-Šarrani , umro 937/1565.

Prepisao Abdullah Kantamirija, što se vidi po rukopisu.

16. 1695

Opširan komentar h a d i s a . Napisao Ahmad b. Muhammad b. Abu'l-Hayr al-Marhumi aš-Šafi'i 1097/1685.

Prepisao 'Abdul'al ar-Rantaši (?) al-Azhari 1107/1695.


17. 801

Djelo, na perzijskom jeziku, pisano u prozi i stihu u vidu hikaja (priča), čiji je sadržaj, uglavnom moralno-poučnog sadržaja. Napisao Nuruddin ^Abdurrahman b. Ahmad al-G ami umro 898/1492.

Prepis potječe iz X V II stoljeća.

image


18. 1773,2

Risala o vjerovanju, griješnim riječim a, koje izvod e iz v je re i pravilim a ponašanja Napisao Maulana Yahya b. Abu Bakr abHanafT, čija nam je biografija nepoznata.

0 prepisu vidi pod rednim brojem 3.

19. 618

K om entr »K a fiy i« iz arapske sintakse. Napisao Ibrahim ’b. al-Hu sayn b. Abdullah at-Ta’i, čija nam je biografija, također, nepoznata. Prepis je završen 1094/1682.

20. 1683,1

Thamis pjesm i »al-W itriyye«, od nama nepoznatog pjesnika. Prepis je, vjerovatno, iz X V I I I stoljeća.

21. 1 6 9 7

Prvi svezak. D jelo o smrti, budućem svijetu i posljed n jim doga­ đajima. Napisao Šamsuddin Muhammad b. Ahmad b. Abu Bakr b. Farah al-Qurtubi , umro 671/1272.

Prepisao Salame b. Ibrahim b. Abu'l-Hayr b. Ibrahim b. Haiti an-Nahidi (?) 1021/1612.

22. 556

Zbirka propovijedi o raznim fikhskim pitanjim a, potk rijepljen a kur’anskim ajetim a i hadisima. Napisao Y a ' qub b. Sayyidi A li al

-Meymuni ar-Rumi al-H anafi , Ibn Sayyidi A li, um ro 931/1524.

Rukopis potječe iz X V I I I stoljeća.


23 2080

Glosa komentaru »Sadr aš-šarf^a«, djelu iz fikha. Napisao Mu- stafa-efendTb. Husamuddih H u sam azade, umro krajem X V stoljeća.

Rukopis potječe, vjerovatno, iz X V I stoljeća.


24. I S T O 2444


Rukopis potječe iz X V I I stoljeća.

25. Č- 11 £—11 ouuiJ 1688,6

Risala o broju sedam i njegovom značenju. Napisao kbdurrah- man b. Abu Bakr as-SuyutT, um ro 911/1505.

Prepisao ^Abdullah Kantam irija.


26. 843

D efin icije filozofskih, m ističkih i dogmatskih arapskih riječi, fraza i pojm ova, poredane abecednim redom. Napisao (A 1T b. Mu­ hammad as-Sayyid aš-šarif al-GurganT, umro 816/1413.

Prepisao Kamal I srna cil b. Mustafa al-AqhisarT 1026/1617.

27. jru^ — oLuLcJI 308

Glosa Baydawinu komentaru Our'ana. Napisao Muhammad E m il

b. SadruddTn aš-ŠirwanT, um ro 1036/1626. Prvi svezak.

Prepisao ^Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.

image


28. 320


Kom entar Qur'ana koji je napisao Abu Muhammad Husayn b. M a s u d al-Farra’ al-Bagawf a š - Š a fi, um ro 516/1122. Drugi svezak.

Prepisao fAbdurrahman b. Ism a' i 1 u Tib rizu 785/1383.


29. 1675

Kratak komentar Our'ana, što su ga napisali: Galaluddih Abu 'Abdullah Muhammad b. Ahmad al-M ahalli , umro 864/1459. i Gala luddin fAbdurrahman b. Abu Bakr as-Suyuti, umro 911/1505.

Prepis je završen 1159/1746.

30— 33. 523,326,


Kom entar Our'ana k o ji je napisao lAlauddin k oji b. Muhammad

b. Ibrahim al Bagdadi as-Sufi a l-H a z in ,u m ro 741/1340. Kom pletan prim jerak u četiri sveska.

Prepisao Abdullah b. Ahmad b. Muhammad K an tam irija 1184/

/1770.

34'. 309

Kom entar spjevu, zvanom Qayd aš-šara'id o fikhu. Kom entar je napisao ‘Abdulbarr b. Muhammad Ibn aš-šihna ahHalabi, umro 921/


1 5 1 5 .

Prepisao Abdurrahfm b. Abdulbasit b. Ahm ad al-Hanafif 967/1559.


35. 1727

D jelo iz propovjedništva, protkano tesavvufom, u kome pisac govo ri kako su B ožiji poslanici došli sa potpunim dokazima i »lije ­ kovim a«, ali je satana počeo da se m iješa sa raznim sumnjama i otrovim a za taj lijek, navodeći narod na stranputice. Napisao Gala- ludidrn Abu’l-Farag 'Abdurrahman b. Abu’l-Hasan b. ' Aif Ibn Gawzi, u m ro 579/1183.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija u X V I I I stoljeću.


36. 1769

Kom en tar o arapskoj stilistici, što ga je napisao Muhammad b. 'A bdu rah m an al-Qazwi n i Galaluddih, umro 739/1338.

Prepisao Muhammad b. 'A li b. Muhammad b. Hasan 999/1578.


37. 2692

Komentar, odnosno superkomentar d je lu »at-Tawdih«. Napisao Sa ' d u d d i nMas' ud b . ' Omar at-Taftazani, um ro 792/1389.

Prepis potječe iz X V ili X V I stoljeća.


38. 1689,1

Prerađena i skraćena redkacija djela »Talhi s« o arapskoj stilis­ tici. Napisao Hasan K a fi b. Turhain al-Aqhis'Srf — Prušćak, umro 1025/1616.

Prepis, je, vjerovatno, iz X V I I I stoljeća.

image


39. 2416


D jelo sa područja hanefijskog fikha. Napisao Muhammad b. Abdullah b . Ahmad at-Timurtaši al-Gazzi a l- H a n a fi , umro' 1007/1598.

Prepisao Salih b. al-Hagg Muhammad as-Saray i 1101/1689.


40. 2467

Kom entar djelu »Tanqih al-Usul«. O bo je napisao Ubaydullah b. M a s u d al-Mahbub i al-Hanafi Sadr aš-Š a ri'a at-Tani um ro 747/1347.

Prepisao Abdullah Kantamirija 1133/1720.


41. 1701

Skraćena verzija djela »M anaqib al A rifin « . . . , na perzijskom jeziku. Napisao rAbdulwahhab b. Galaluddfn Muhammad al-Hamad ani, umro u Damasku 954/1547.

Prepisao Mustafa b. S a 'd i 984/1576.


42— 43. 110,114

Zbirka vjerodostojnih hadisa, napisao Abu 'Abdullah Muhammad

b. Is m a (il al-Buhari al-Gu' f i , umro 256/870. Dva prva sveska.

Prepis je završen 841/1437.


44. I S T O

Treći svezak.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma. 45— 46. 520,549

Kom entar djelu »M ultaqa al-abhur« iz fikha. Napisao Mustafa b.

Muhammad al-Ušaqi ar-Rumi ; umro 1101/1689. Dva sveska jednog kompleta ko ji n ije završen.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija 1181/1767.


47. 325

Kom entar »Šam a’ilu«,napisao 'A li b. Sultan Muhammad al-Qari, umro 1014/1605.

Prepis je iz X V I I I stoljeća.


48. 1239,2

Glosa Taftazaninom komentaru iz arapske Napisao stilistike. 'Otmanb. Abdullah al-Hata'i, um ro 901/1495.

Prepis je završen 1127/1715.

49 1236

Druga glosa Taftazaninom komentaru, također, iz arapske sti­ listike, od nama nepoznatog pisca.

Prepisao Mustafa b. 'Al i b. Ramadan 1056/1646.


50. 2060

Glosa Taftazaninom komentaru o islamskom vjerovanju. N api­ sao Maula Ahmad b. Musa al-Hayali , umro 862/1457.

Rukopis potječe iz X V I I stoljeća.

image


51. 1239,1

Glosa komentaru iz arapske stilistike. Napisao Yahya b. Muham­ mad H a fid at- Taftazanl, umro 916/1510.

Prepis je završen 1127/1715.


52. 1794

Glosa komentaru »al-Mutavval« iz arapske stilistike. Napisao Ha san Čelebi b. Muhammad Šah al-Fanari, u m ro 886/1481.

-Rukopis potječe, vjerovatno, iz X V I I stoljeća.


53. 1698

Glosa Mula Ga minom komentaru »K a fiy e « o arapskoj stilistici. Napisao ^Allamak Muhammad b. Musa a- Bosnawi 1035/1625.

Prepis potječe iz druge polovine X V I I stoljeća.

5 4 - 5 6 . 1725,524,

526

Glosa lBaydavinom komentaru Our'ana. Napisao Muhammad b. aš-ŠayhMuslihuddi n Mustafa al-Qugawi ar-Rumi , Šayhzade, umro 950/1543. Prva tri svjeska. V

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


57. I S T O 1716,1


Fragm ent gore spomenutog djela. Prepis je iz X V I I I stoljeća.


58. 1726

Kom entar djelu »al-Mašariq al-anwar«. Napisao W aglhuddin 'Abdurrahman b. Muhammad b. A bdu l 'azi z al-Arzaingani , umro 643/ 1245.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, također bez oznake datuma. 59. 2459,l

Udžbenik perzijske metrike, a napisana je s ciljem da olakša

teška i izvještačena pravila u ovoj nauci. Napisao Rašaduddm Muham­ mad b. Muhammad b. ' Abdulgalil, W atw at, umro 573/1117.

Prepis j e završen 648/1250.


60. 311

Kom entar Nesefinom djelu »M anzum a«. Napisao Abu'l-Mahmud

b. Muhammad b. Dawud al-Lu'lu' i al-Buhari al-Afšangi, umro 671/1272.

Prepisao 'A b dullah b. Abu Bakr. b. al-Hagg al-Hati b al-Kariyani 757/1356.

61. 1688,2

Zbirka popularnih hadisa. Napisao fAbdurrahman b. Abu Bakr as-Suyuti, umro 911/1505.

Prepisao 'Abdulah Kantam irija, što se vid i po rukopisu.

image


62. 2446,1

Perzijsko-turski rječnik. Napisao Ahmad b. Sulayman Ibn K a mal-paša, um ro 940/1533.

Rukopis je, vjerovatno, iz X V I I stoljeća.


63 1704

Divan pjesama, na turskom jeziku. Napisao Hayratf, u m ro 953/ 1546.

Prepis je iz X V I I ili X V I I I stoljeća.


64. 1244

Divan pjesama, naperzijskom jeziku.N apisao H ila li Astarabadi , čija nam je b io gra fija nepoznata.

Prepis je završen 955/1548.

65. 1685,2

Dodatak djelu»aš-Šaqa'iqan-Nu' m aniyye« (B io g ra fiji pisaca osmanskog carstva). Napisao Maula Muhammad b. 'A l f 'Ašiq, umro 979/1571.

Prepis je iz X V I I ili X V I I I stoljeća.

66. I S T O 1696,2

Prepis je iz X V I I stoljeća.


67.j 1773,11

K ra tk a risala o islamskom vjerovanju, od nam a nepoznatog pisca. Prepisao 'Om ar b. Muhammad 1114/1702.

68. 1692,7

Traktat o tumačenju i značenju Besmele. N apisao Muhammad b. Mustafa Aqkarmam, um ro 1174/1760.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, što se vid i po rukopisu.

69. 1773,7

Rasprava o vrstama zem ljišnog posjeda na k o ja se daju različite zem ljišne daće (ušur, harač i em irije), od nepoznatog pisca.

Prepisivač isti kao pod rednim b rojem 66.

70. * 1773,6

Rasprava o upotrebi (pušenju) duhana sa islam skog stanovišta. Napisao Ahmad Rumi Aqhisari, um ro 1041/1631.

O prepisu vidi pod brojem 66.

71. 1773,12

Kratka risala o duši. Napisao Ahmad b. Sulayman Ibn Kamal-

-paša, um ro 940/1533.

72. 1773,9

Risala o islam skom pozdravu (selamu), od nepoznatog pisca. 73 . 1773/14

Kratka rasprava o sudbini i slobodnoj ljudskoj volji. Napisao

A li b. Muhammad as-Sayyid aš-Šarif al-G urgani, um ro 816/1413.

image


74. 1773,13

Tum ačenje pojm a bivstvovanja, od Ibn Kamal-paše (v. br. 70).

75. 1683,3

(Risala o odvraćanju o d posjete grobovim a um rlih osoba i oda­ vanju počasti i traženje neke pomoći. Napisao neki Ahmad ar-Rumi, č ija nam je b io gra fija nepoznata.

Prepis potječe, vjerovatno, iz X V I I I stoljeća.


76. 2446 2

Kratka risala o nekim pravilim a turskog jezika, od nepoznatog pisca.

Prepis je iz X V I I I stoljeća.

7 7 . 1723,2


R asprava o propisim a p rotiv vrijeđanja ličnosti B ožijeg poslanika, od nepoznatog pisca.

Prepisao Ibrahfm b. Hurem, nastanjen u Nevesinju, 1063/1652. 78. 1723,3

Rasprava o nekim pitanjim a kupoprodaje, od nepoznatog pisca.

Prepisivač i godina prepisa je kao u prethodnom djelu.


79. 1773,

Risala koja sadrži kritiku na kult m rtvih i kult groblja sa islam­ skog stanovišta. Napisao Ahmad Rumi Aqhisari , um ro 1041/1631.


80. 1773,4

»O poruka«, kratka zbirka savjeta upućena nekom sufiji, što ju je napisao Šihabuddfn Abu Hafs ' Om ar b. Muhammad b. 'Abdullah Ammuya as- Suhraw ardf aš-Šafi' i , umro 632/1234.


81. 2446,3

Risala o različitim značenjim a slova » j « na kraju per­ zijskih riječi. Napisao Ahmad b. Sulayman Ibn "Kamal-paša, umro 940/1533.

Prepis je iz X V I I I stoljeća.


82. 1705

Iz b o r iz skraćene prerade d jela »R abi ' i al-abrar«, od Zamahše- r ije o m išljen jim a njegovih savremenika za n jegovo d jelo »K aššaf«. Napisao Muhammad b. a l-Qasim b. Y a ' qub b. Ahmad al-Amasi ar

-Rumi al-Hanafi, Ibn al-Hatab, umro 940/1533 ili 904/1498.

Prepisao G a ' fa r b. A li , u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sara­ jevu, 1020/1611.


83. 322

Djelo, na perzijskom jeziku, u kom e je opisana mučenička smrt hazreti A lije i njegove porodice. Rukopis se završava poglavljem o B o žijo j kazni hazreti H usejnovog ubice.

image


Prepisao Zaynul -abidin b. 'Abdulhayy al-Husayni bez oznake datuma, ali, vjerovatno, u X V I I stoljeću.


84— 85. 306,422

K n jiga vjerskih pouka i savjeta u obliku propovijedi (va' za). Napisao Husayn b. Yahya al-Buhari az-Zandawaysiti aš-Šayh Abu A l i ,

umro oko 400/1009. Prvi i drugi svezak.

Prepis je završen 839/1435.


86. 415

Zbirka fo rmulara raznih sudskih isprava (sakk). Napisao Mu­ s t r a b. Šayh Muhammad ar-Rumi al-Hanafi (Ib n aš-šayh), umro 1097/1685. *

Prepis potječe iz X V I I I stoljeća.

87 513

Opširno djelo sa područja propovjedništva. Napisao Sulaymar

b. Dawud as-Saqsini, as-Suwari , um ro ok o 550/1155.

Prepis je iz X V ili X V I stoljeća.


88. 1693

Spjev, na perzijskom jeziku, iz islam skog misticizma. Napisao Abdurrahman b. Ahmad al-Gami , um ro 898/1492.

Prepisao Fadlullah b. Bali 1036/1627.


89. 1686,2

Kom entar »A lfiy i« o arapskoj sintaksi. Napisao 'Abdulah b.

^Abdurrahman b. ^Abdullah, Ibn A qil, umro 767/1367.

Prepis protječe iz X V I I I stoljeća.


90. 1689,2

Kom entar djelu »Tamhis at-Talhlis«, o d Hasan K a lije Prušćaka (v. br. 38).

Prepis je iz X V I I I stoljeća.


91. 1686,1


Kom entar raspravi »al-Husayniyya« o disputaciji, od nepoznatog komentatora.

Prepis potječe iz X V I I I stoljeća.


92. 1787

Glosa komentaru djela »M isbah« o arapskoj sintaksi, od nepo­ znatog pisca.

Prepisao fotman b. Hasan u Čajniču 1087/1666.


93. 1703

Druga glosa gore spomenutom djelu. Napisao 'Abdullatif b. G a laluddin b. Muhammad al-QazwTiii, Qadigiq, um ro 853/1448.

Prepisao Muhammad b. Yusuf 1008/1599.

image


94. 2958,1

Kom entar djelu iz arapske metrike. Napisao Mahmud b. H alil al-MostarT (iz Mostara), um ro 1099/1687.

Prepisao Mustafa b. Ahmad as-Saničewi (iz Sjenice — Sandžak), 1135/1722.


95. ^ 2958,2

Drugi komentar na isto djelo. Napisao 'Abdulmuhsin al-Qaysari , um ro 872/1467.

Prepisivač isti kaoi u prethodnom djelu.


96. 1690

Kom entar djelu »S ira giyye« o n asljednom pravu. Napisao rA li

b. Muhammad as-Sayyid aš Šarif al-Gurgani , um ro 816/1413.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija.


97. 304

Kom entar djelu »al-Manar« o uvodu i islamsko pravo. Napisao Šaraf b. Kam al b. Hasan b. A ir al-Q rim i 810/1407.

Prepisao Muhyiddih b. Hasaki b. Yunus ar-Rumi 826/1422.


98. 1793, 1

Kom entar pjesm i »Qasi da al-Burda« Napisao aš-šayh Sa' dullah al-Halw a-ti , čija nam je b io gra fija nepoznata.

Prepisao Mustafa b. Yusuf b. Nasuh 1034/1625.


99. 1692,3

Kom entar spjevu o islam skom vjerovanju (v. br. 132) Napisao Monlla Ahmad b. Musa al-Hayair oko 860/1455.


Prep * ao r bdullah Kan v m irija. is A ta


100. 1741

Kom entar djelu »K an zad-Daqa'iq« o hanefijskom fikhu.Napisao M u' i nuddin Muhammad b. Ib ra hi m al-Herewi — Monlla Miskih, umro 954/1547.

Prepisao Mustafa b. Muhammad b. (Otman, bez oznake datuma, ali, vjerovatno, u X V I I I stoljeću.


101. 310

Kom entar djelu»M agm aal-Bahrayn« o fikhu.Napisao 'A bdul- la tff b. rAbdu' azi z b. Em m uddin Ibn Malak (Ib n Firište), um ro 797/

/l 395.

Prepisao Yazid b. aš-Šayh 'A li 846/1442.


102— 103. 516,525

Kom entar »Masabihu«, zbirci hadisa. Napisao A lf b. Abdullah b. Ahmad Zayin al-'Arab, živio u X V stoljeću. Dva sveska jednog kom ­ pleta.

Prepisao 'Abdullah K antam irija 1179/1765.

image


104. 375


Drugi komentar spomenutom »M asabihu«. Napisao Nasiruddin 'Abdullah b. 'Omar al-Baydawi , um ro 685/1286.

Prepisao ' Al i b. Sinan 1041/1631.

105. 428

Treći komentar spomenutom djelu. N apisao Muhammad b. 'Abdullat if Ib n al-Malak arjRumi , um ro 854/1450.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


106. 305

Kom entar djelu »a l-Mugni «, o uvodu u islamsko pravo. Napisao Siraguddin Abu Hafs Om ar b. Is haq b. Ahmad aš-Šibli al- H indi al

-Gaznawi, um ro 773/1471.

Prepis je, izgleda, iz X V stoljeća.


107. 508

Drugi komentar spomenutom djelu »a l-Mugni «. Napisao Abu Muhammad Mansur b . Ahmad al-Hawarizmi al-Oa'ani, um ro 705/1305.

Prepisao Halil b. Ašraf 848/1444.

108. 502

Kom entar »Miiftah al-Ulum-u«, djelu o arapskoj stilistici. T o je zapravo samo komentar trećem dijelu spomenutog djela. Napisao (A li

b. Muhammad as-Sayyid aš-Šar if al-Gurgani, um ro 816/1413.

Prepisao Hasan to. Muhammad b. ' Isa al-Bahnawi 843/1439.

109. I S T O 419

110. I S T O 316

1 1 1 . 1685,1

B iografija pisaca osmanskog carstva. Napisao Ahmad b. Mustafa Taškopruzade, um ro 968/1560.

1 1 2 . I S T O 1696,1

Oba navedena d jela prepisana su, vjerovatn o, u X V I I stoljeću. 113. 1742,1

Zbirka hadisa o ličnosti i životu B o ž ijeg poslanika Muhamed a.s.

Napisao A b u ' Isa Muhammad at-Tirm id i, um ro 279/892.

114. a j \3j ) \ 2402

Kom entar fikhskom djelu »al-W iqaya«. Napisao 'U b aydullah b. Mas tud al-Mahbubi . . . , um ro

Prepisao Ahmad b. Mahmud al-Humaydi 1026/1617.

115. 1817

Zbirka formulara, od nepoznatog sabirača.

Prepis potječe iz X V I I I stoljeća.

116. 1742,2

K n jiga vjerskih pouka i p rop ovijed i iz Our'ana i hadisa. Napisao

Muhammad b. Pir 'Ali al-B irgaw i, um ro 981/1573.

image


O vo i cijelo pod b rojem 111, prepisao je &bdullah Kantam irija, bez oznake datuma.

117. 2446,

Kratka risala o m etrici, od nepoznatog pisca. Prepis je iz X V I I ili X V I I I stoljeća.

118. 426

Prevod djela ib m d a al-Islam « sa perzijskog na turski jezik. Pre­ veo 'Abdurrahman b. Y u su f al-Aqsarayi, umro 950/1543.

Prepis je iz X V I I I stoljeća.

119. 1688,4

K ratak rad o apokrifnim hadisima. N apisao Galaluddin Abu'l- Hasan 'A li b. A bdullah b. Ahm ad b. 'Al i b. Isa as-Samhudi, um ro 911/1505.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


120. 417

Zbirka fetvi, što ju je napisao šayhul-islam 'A li-efendi b. Mu- hammad al-Čatalgawi, u m ro 1103/1691.

Prepis p o tječe iz X V I I I stoljeća.


121. 1723,4

Kratka zbirka fetvi, što ih je dao Siraguddin 'Om ar b. ' A li Qari al- Hidaya, um ro 829/1426.

O prepisu vid i p od b rojem 76.


122. 421

D jelo s 'područja fikha. Napisao Fahruddin Hasan b. Mansur al-Uzgandi al-Fargani Qadihan, um ro 592/1196. Drugi svezak.

Prepisao Muhamdad b. Omar ad-Dayri 967/1559.

123. I S T O 522

Prvi svezak. Prepisao Muhammad b. Nagm uddin al- Im adi al-

-Hanafi 977/1569.


124. 1723,1

Zbirka pitanja s područja fikha, koja služi kao izvo r za davanje fetvi. Sabrao i napisao 'Abdurrahman b. 'A li al-Am asiyaw i — Mu' ayyad- zade (Ib n Mu'ayyad), u m ro 922/1516.

O prepisu vidi pod b ro je m 76.


125. 1977

Po glavlje o kažnjavanju za prekršaje, od nama nepoznatog pisca. Prepisao Husayn b. Muhammad al-Albasani (A lban ija), hatib

Sulejmaniije džam ije (?), u X V I I I stoljeću.


126 1 6 9 1

Poznato d je lo iz islam skog misticizma. N apisao M uhyiddin 'A bdullah Muhammad b. 'Al i Ib n al Arabi al-Andalusi um ro 638/1240

Prepis je, izgleda, iz X V I I stoljeća.

image


127. 1688,8


Risala o tome, kako rod itelji m oraju biti strpljivi kad im dijete umre. Napisao 'Abdurrahman b. Abu Bakr as-Suyuti, um ro 911/1505.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


128. 1558

D jelo spodručjatajanstvenih znanosti, duhovne medicine. Na­ pisao Šihabuddin Ahmad b. Ahmad b. ' Abdullati f aš-Šargi ad-Dabi di, umro 893/1488.

Prepis je iz X V I I ili X V I I I stoljeća.


129. 1688,3

Kratak »rad o apokrifnim hadisima. Napisao Mar' i b. Yusuf al-

-Karm i al-Hanbali, umro 1033/1623.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


130. 1773,16

Risala o apokrifnim hadisima, što ju je napisao Hasan b. Mu- hammad as-Sagani, umro 650/1252.

Prepisao fem ar b. Muhammad 1114/1702.


131. 1773.17

K raći izvadak o životu prvih lju di Adema i Have, uzeto iz djela

, što ga je napisao 'Abdurrahman b. 'A li Abu’l-Farag Ib n al-Gawzi umro 597/1200.

Prepisivao isti kao i u prethodnom djelu.


132. 1773,18

Zbirka rijetkih i neobičnih pitanja, pouka i mudrih izreka iz raznih vrsta nauke, od nama nepoznatog sabirača.

Prepisivao isti kao i u prethodnom djelu.


133. 1692,2

S piev o islamskom vjerovanju, što ga je napisao Maulan a Hidr- bey b. Galaluddin, umro 863/1458.

Prepisao A b dullah Kantam irija, što se vidi po pismu.


134. 418


Kom entar djelu »al-W afi«, o hanefijskom fikhu. O b o je napisao Abu’l-aBrakat 'Abdullah b. Ahmad b. Mahmud H afizuddih an-Nasafi, um ro 710/1310.

Prepis je iz X V ili X V I stoljeća.


135. 1799


Kom entar risali »Šurut as-Salat«, kratke upute o namazu. N a­ pisao Muslihuddin Mustafa b. Hamza b. Ibrahim b. W aliyuddin al

-Adawi um ro poslije 1085/1674.


Prepis j e dovršen 1102/1690.

image


136— 137. 420,382


D jelo s područja fikha, koje je služilo kao važan priručnik i izvor za davanje fetvi. Napisao T ahir b. Ahmad b. Abdurraši d al-Buh

ari, umro 542/1147. Dva sveska istog kompleta.

Prepisao Yahya b. Muhammad as-Su' ud i al-Hanafi 966/1558.


138. 23

Kom entar verifik a ciji u hiljadu stihova »A lfiy a «, o uvodu u ha- dis. O boje napisao Zaynuddin fAbdurrahim b. al-Hasan al I raqi, umro 806/1404.

Prepisao Muhammad b. H. Šalim b. Muhammad b. Salim b. Sa/id b. 'O mar, iz grada 'Ausag u Misiru, 893/1488.


13 9 . 1716,2

Izreke h alife Alije, poredane abecednim redom prema prvoj ri­ ječi izreke. Sabrao i poredao Abu rA l f al-Hasan b. a l - H asanm at-Tabari~ umro 305/917 ili 350/961.

Prepis je iz X V I I I stoljeća.

140. 482

Kom entar Kudurijinom »M uhtasaru«, djelu iz fikha. Napisao Abu 'Abdullah Muhammad (Mahmud) b. Ramadan ar-Rumi al-Hanaf i 616/1219.

Prepisao fo m a r b. Salman 717/1317.

141. 1688,7

Risala o zem ljotresu. Napisao ' Abdurrahman b. Abu Bakr as-

-Suyuti um ro 911/1505.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija.


142. 1393

Divan pjesama, na perzijskom jeziku. N apisao Mawlana Gala luddih Muhammad b. Hawage Zaynuddfn 'A l i b. Gamaluddin 'Alawiya 'U rfi Širazi um ro 999/1590.

Prepisao Muhammad Sa' i d b. Abu Sa' id an-Nahčawani 1036/1626. 1 1792

Kom entar »a l-Mašariqu«,zbirci vjerodostojn ih hadisa. Napisao

'Abdullatif b. *'Abdul 'azlz Ibn al-Malak, umro 797/1395.

Prepisao ' Abdullah Kantam irija.

144. 1655

Predavanje o prvim događajima i kazivanje o posijednjiim zbi­ vanjima. Napisao 'A li Dede b. al-Hagg Mustafa al M ostari 998/1589.

Prepisao Yusuf b. Gina'i, vjerovatno u X V I I stoljeću.


145. 1773,8

Uputa za oženjenog i onog k o ji se nam jerava ženiti o valjanom životu i postupku u braku. Napisao Šayh Muhammad Outbuddm al- Izni qi , um ro 821/1418.

Prepisivač isti kao i u djelu pod brojem 3.

image


146. 1808

Zbirka pisama. Napisao Sami' it A bdulkarim b. Ahmad Bosnawi , um ro 1095/1683.

Prepis je vjerovatno iz X V I I I stoljeća.

147. 1709

Kn jiga savjeta i pouka na osnovu Qur’ana i hadisa i stare tra­ dicije svakojakih priča, tesavvufskog smjera. Napisao 'A l i b. Muham­ mad al-Misri , Ala'uddin, umro oko 1127/1715.

Prepisao 'Abdullah K antam irije, što zaključujem o po pismu. 148. 1724

Kom entar djelu »al-Manar«, o uvodu u islamsko pravo. Napisao Zaynuddin b. Ibrahim b. Muhammad Ibn Nugaym a lM is r i al-Hanafi umro 970/1562.

Prepis je završen 1083/1672.

149.

»M ašihat« — B iografije učitelja u hadisu Abu’l-M a fa ir Yahya

b. Fadlullah b. Muhalla b. D a ' gan al-Qureši al-Adawif a l- U m e r je . Sastavio i sredio Šihaibuiddin Abu'l Husayn Ahmad b. Aybak b. Abdullah al-Husam f Ibn Dimyatf, umro polovinom X I V stoljeća.

Prepis potječe iz X V I stoljeća.


150. 514

Zbirka hadisa, koju je sastavio Husayn b. Mas' u d al-Farra' al- B a g a w i aš-Ša f i ' i , Muhyisunna, um ro 516/1122.

Prepisao A bdu llah Kantam irija, što se vidi po pismu.


151. 1688,5

Risala o ljudim a k o ji će dva puta dobiti sevab (za određena dobra djela). Napisao Abdurrahm an b. Abu Bakr as-Suyuti um ro 911/1505.


152. 2459,2

Arapsko-perizijski rječnik sa interlineam im parafrazama na tur­ skom jeziku. Napisao Rašiduddin Muhammad b. Muhammad b. Aibdulgali l, W atwat, um ro 573/1177.

Prepis je završen 648/1250.


153. 1687

Poznato djelo iz arapske književnosti. Napisao Qasim b. 'A li b. Muhammad b. 'O tman al-Hari ri, um ro 516/1122.

Prepisa o'A li N a d iri 1051/1641.


154. 1773,1

Pouke i savjeta vjersko-m oralnog sadržaja date na osnovu hadisa i mudrih izreka. Napisao Ahmad b. Muhammad b. A li al-H aqqi (al

-Hagari). #

Prepisao 'Omar b. Muhammad 1114/1702.

image


155. 1682,2


Risala o apokrifnim hadisima, napisao Hasan b. Muhammad as- Sagan i um ro 650/1252.

Prepisao rAbdullah Kantam irija, što se v id i po pismu.


156. 1682,1


Zbirka apokrifnih hadisa. Napisao M olla 'Al i b. Sultan Muham­ mad al-Qari um ro 1014/1606.

Prepisivač isti kaoi u prethodnom djelu.


157 1682,3

Risala o derogaciji u Our’anu. Napisao k adija Abu ' Ubaydullah Muhammad b. ' Abdullah b. 'A li al-Isfara'ini" čija nam je b io grafija nepoznata.


158. 1259

Glosa Ib n M alakovom komentaru djela »al-Manar«, o uvodu u islamsko pravo. Napisao Maula Mustafa b. P ir Muhammad 'Azm izade, umro 1040/1630.

Prepisao Muhammad b. Ahmad at-Tašlawf, u m edresi H usreviji, 1091/1680.

159. I S T O 1417

Prepis je završen 1100/1688.


160. 1699

D jelo o hanefijskom fikhu. Napisao A bu’l-Hasan (Husayn) 'A li

b. Husayn b. Muhammad as-Sugdi , umro 461/1068.

Prepisao Muhammad b. Mustafa W a 'izzade (V aizović) al-Banja- lukaawi 1113/1701. '


161.

Kom en tar kasidi »Bad'al-Am ali«. Napisao Muhammad b. Sulay- man al-Halabi ar-Rayhawi , umro 1158/1745.

Prepis (ili koncept) završen je 1147/1734.


162. 1809,1


Rasprava u k o joj se dokazuje da je uobičajeni »z ik r « dopušteno glasno obavljati. Napisao Ibrahim b. Hasan al-Kurdi al-Kurani' Nu ruddin Abu Ishaq as-Sufi Naqšibandi , umro 1101/1690.

(Prepisivač isti kao i djelo pod brojem 1)


163. I S T O 1813,2


Prepisao ' Abdullah Kantam irija, bez oznake datuma.


164. 2459,3


Arapsko-perzijski rječn ik u stihovima. Napisao Hasan b. ' Abdul- m u'm in M u zaffar Husamuddm, živio u V I I / X I I I stoljeću u Iraku.

Prepis je završen 648/1250.

image


165. 1793,3


Glosa djelu »D urar« iz islamskog prava. Napisao Muhammad b. Mustafa al-WShf al-Wanug51i, um ro 1000/1591.

Prepisao Mustafa b. Yusuf b. Nasuh 1034/1625.


166. 1684

Priručnik o raznim fikhskim propisima, n am ijenjen prvenstveno za m uftije. Sabrao i sredio Abdulaadir b. Y d su f Ib n an-Naqib, umro 1107/1695.

Prepisao Hasan b. Muhammad al-Qastamunf 1089/1678.

167. 1700

Kom entar verifik a ciji »Gawharat at-Tawhid« o dogm atici. O boje napisao Šayh Ibrahim al-Laqani, um ro oko 1041/1631.

Prepisao Abu's-Surur al-Abbadi , piščev učenik, za života piščeva. 168. ^ 1793,2

Rasprava o islamskom vjerovanju, o protuislam skim riječim a

ko je izvode iz vjere, te o raznim vjerskim propisim a k o ji se odnose na postupak i razne potrebe i poiave u svakidašnjem , praktičnom životu vjernika. Napisao Yusuf b . . Gumayd at-Toa ti Ahi Yusuf, Ah i Čelebi , Ahizade, um ro 904/1499.

Prepisao M ustaf b. Yusuf b. Nasuh 1034/1625.


169. I S T O 1723,5

Prepisao Muhammad b. ' Om ar 1055/1645.


170. 1688,9

Risala o astronom iji, rađena na tem elju tradicije i starog poi­ manja. Napisao 'Abdurerahman b. Abu Bakr as-Suyutf, um ro 911/1505.

Prepisao 'Abdullah Kantam irija, što se vidi iz pisma.


I z v o r i :


1. Kasim Dobrača: K atalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, svezak prvi i drugi. Gazi Husrevbegova biblioteka, Sarajevo, 1963 i 1979.

2. Zejnil Fajić: Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, svezak treći (u rukopisu).

3. Hazim Šabanović: K njiževnost Muslimana BIH na orijen taln im je ­ zicima, »S vjetlost«, Sarajevo, 1973.

4. Ahlwardt: Verzeichnis der arabischen Handschriften der konigli- chen Bibliothek zu Berlin, I — X , 1887— 1899.

5. J. Blašković: Arabische, tiirkische und persische Handschriften, Bratislava, 1961.

6. G. Flligel: Die arabischen, persischen und tiirkischen H andschrif­ t e n . . . , Band I — I I I , Wien, 1865— 1867.

7. Mustafa b. 'Abdullah, H agi H alifa, Katiib Celebf: K a šf az-Zunun. . .

Istambul, 1943 (drugo im an je).

image


8. Ismailpaša al-Bagdadl Asma’ a lMu'ellifin . .. . Istanbul, 1951—55؛.

9. Mehmed Tahir Brusali: Osmanli Muellifleri, 1-111, Istanbul,

1914— 19؛ 23. ئ ي

ﺚﺠﻧ٠و ا١لاى ب ﺮ ﻧﺪ ﻣ ماﺀلاﺬﻟ ؛ف٠٠ﺪﺑ ﻪ ﺑ ضI ١٠. .عو ى

ﺎ ﳮ ﺳ . ﺍ ٦ﺫ ﺎ ﳌ ﺰ ﺼ ﻜ ﻓ ﻯ 'ﺫ ﺫ ١ﺅ ﺩ ؛ ﻻ ﺬ ﺗ ﺭ ﺭ ﺭ


i ٠د ﻸ ﻳ ة ٠ اذ ٠ﺪ ﻣ ﻻ ﺀ ﺎ ﻓ ٠ ﺎ ﻧ ' ﺎ ﻓ ﺀ ; ي ا ﺪ ﻧ ا ﺔ ﺛ ا ۶ ﺐ ﺒ ﻧ أ و ٠ث ﺮ ﺳ

ﻰ ﻨﺟ ذ 4ة ﺰ ﻠ ﻐ ﻫ ﻻ ﺎ ﻤ ﺻ ﺮ ﻳ


ﺊ ﻐ ﻟ ا ٠ﺖ ﺒ ﺋ ﺪ ﻣ


ﺩ ﺭ ،H ﺍﺫ ﺩ > ٠ﺍ ; ﺪ ﻨ ﻟ ﺍ ﺍ ﺮ ﺑ ٠٥ﻝ7ﻝ ! ﻯ ٠ﻪ ﻣ

؛ ﻻ أ و ز ﺰ ﺑ ﺀ ; ن ﻰ ﺷ > ' ل ; ٤ﺬ ﺋ ﺀ

٠ب ﻮ ﺳ . ب ر ﺮ ﻣ ﻞﻟﺬﻧ'ﺊﻣ.ﻲﺨﺘﻜﻔﺒﺗأاا'برو ﻪ ﻫ ٠ ﺐ ﺑ ﻷ ٠ﺀ م ز ا ٠م ، ت ٠ﻲ ﻤ ﺗ ; ل ٠ﺔ ﻟ ؛ ﺬ ﺘ ﻗ د > ذ ﺰ ﻫ ى ا د و ﻻ و ﻻ ﺀ ٠ ﻞ ﺒ ﻠ ﻣ ة ذ ا ﻎ ﺋ ٠ﻮ ﻏ ﻹ ب ﺀ ’ ل


j C ' 1 ئ ٠6 ﻮ ﻟ ; ق ؛ ﺀ ز و ق إ ٠ ﻮ ﻓ ٠ب ﻮ ﻔ ﻟ


م ﺎ ﺒ ﻟ ﺎ ﻤ ﻟ ٠٠ر ب ﺮ ﻠ ﺑ ٠ﺀ ﻞ ﺋ س ٠( ﯪ ﺶﺿ٠ . ﺩ ﺍ ﺭ ﻭ ﺩ ﺇ ﺫ ^ ﺉ ﺮ ﻐ ﲠ ﺀ ﺽ ؛ ٠ﱄ٠ﻥ 'ﺹ : ﻺ ﻛ د ز ﻻ ﺄ ﺌ ﺻ و ا٠ﺬ ﺒ ﺑ ذ و ا ٠; ه و ﻻ د 4

ﰅ ﺓ ﻻ ﺇ ﺍ ﺰ ﻠ ﺋ ؛ ? ﻮ ﻣ ﺩ ﺊﻄﻣ٠ﻞ ﳌ ؟ ﻭ ﺀ ﱐ ﺩ .

د ٩ ﺺﻀﻟؤﻼﺤﺼﺷ ٠ﺮ ﺌ ﻐ ﺑ ; ﻰ ﻣ ٠ﺬﺻ.


ﺬ ﺑ ٠؛ ى ﺮ ﺻ و ذ أ ا ، ﻻ !ا ذ ا ﺀ ﺀ ﻮ ﻳ ى ﺀ

ﻰﻟردا٠ة بﺀ

٢٠

Faksimil zadnje stranice djela , kojeg je prepisao

Abdullah Kantam irija

image


S U M M A R Y


THE LIB R AR Y OF ABDULLAH-EFFENDI K A N T A M IR I


One af the three Oriental libraries in Sarajevo in the period of Turkish rule was the mentioned Kantam iri Library. I t was founded in 1774 and destroyed in 1897. I t contained about 136 volumes, 118 o f which are n ow in possession o f the Gazi H usrevbeg Library. They are listed in this aricle.

The L ib ra ry was form erly attached to the Shehdi-effendi Library and later (1914) both libraries w ere transferred to the Gazi Husrevbeg Library. The founder o f the Library Abdullah Kantamirii was a mu derris, preacher (vaiz), a secretary o f the Shariyat court in Sarajevo, poet and transcriber. H e died in the same year when he founded his Library. H e copied numerous books fo r his Library as w ell as fo r other libraries and learned men.

The author o f this article listed all the manuscripts o f the Kan­ tamiri Library according to the fallow ing data: the title o f the work, a short description o f the manuscript's content fo llo w ed by the au­ thor's name and the year o f his death, then the transcriber's name and the date o f transcription.

image