(1)
Husić, A. Bosansko Kraljevstvo I Osmansko Carstvo (1386-1463). AGHB 2019, 26, 377-379.