[1]
A. Husić, “Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo (1386-1463)”, AGHB, vol. 26, no. 40, pp. 377-379, Dec. 2019.