Upute autorima

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa fondovima Gazi Husrev-begove biblioteke i srodnih ustanova, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine i Jugoistočne Evrope općenito.

Rukopisi mogu biti ponuđeni kao izvorni naučni rad, pregledni naučni rad, stručni rad, istraživačka bilješka, rasprava, izlaganje sa naučnog skupa, prikaz knjige ili prijevod. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka. Autori mogu dostaviti radove na bosanskom i engleskom jeziku.

 

Etički i pravni uvjeti
Slanje rukopisa za objavljivanje u Analima podrazumijeva sljedeće:

 1. Svi autori saglasni su u pogledu sadržaja rukopisa i njegovog objavljivanja u časopisu.
 2. Rukopis nije prethodno objavljivan, ni u dijelovima ni u cijelosti, na bilo kojem jeziku, osim kao sažetak, dio javnog predavanja, magistarskog rada ili doktorske disertacije.
 3. Rukopis nije i neće biti ponuđen za objavljivanje nijednom drugom časopisu dok se o njegovom objavljivanju razmatra u ovom časopisu.
 4. Gazi Husrev-begova biblioteka je saglasna da preuzima rad uz poštovanje etičkih kodeksa i pravnih normi.
 5. Ako rad sadrži slike, grafikone ili veće dijelove teksta koji su ranije objavljeni, autor će od prethodnog vlasnika autorskih prava pribaviti pisanu dozvolu za reproduciranje ovih stavki u sadašnjem rukopisu, kako za online, tako i za štampano izdanje časopisa. U rukopisu će se, za sav navedeni materijal, propisno navesti kome pripadaju autorska prava.

Dvostruko anonimna recenzija

Anali koriste dvostruku anonimnu recenziju, što znači da autori rukopisa ne znaju ko su njihovi recenzenti, a recenzenti ne znaju imena autora. Stoga vas molimo da izbjegavate spominjanje svake informacije o autoru nakon naslovne strane. U slučaju da je takva informacija iz nekog razloga neophodna, molimo vas da nam na to skrenete pažnju kako bismo anonimizirali taj dio prije predavanja rukopisa recenzentu.

 

Struktura i oblikovanje teksta

Radovi opsegom neće prelaziti 32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi, koji se Redakciji dostavljaju u elektronskoj i printanoj formi. Rad je potrebno uskladiti prema sljedećim uputama:

Format:           MSWORD.doc ili docx.

Font:               Times New Roman, veličina fonta 12

Prored:            1,5 prored

Margine:         2,5 cm

Transkripcija: ZDMG transkripcija kako slijedi:

 

Transliteracija za arapski, perzijski i osmanski turski jezik za biblioteke organizacionih jedinica, pridruženih članica i nastavno-naučnih baza Univerziteta u Sarajevu

 

Kriteriji:

 1. Ovo je prijedlog transliteracije, a ne transkripcije. To podrazumijeva konverziju grafijskih znakova (slova) iz jednog sistema pisanja u drugi, dok je izgovor u drugom planu. Ipak, ista slova izgovaraju se različito u različitim jezicima, tako da ni transliterarirani znakovi nemaju uvijek istu izgovornu vrijednost. Prema tome, za svaki od triju jezika (vertikalno u tabeli) predloženi su različiti znakovi za različite grafijske znakove. Koliko je bilo moguće, izbjegavana su dvostruka rješenja.
 2. Osnova za ovaj prijedlog jeste transliteracija ZDMG. Za perzijski i osmanski turski jezik uzete su u obzir različite izgovorne varijante u odnosu na izvorna arapska slova, ali je i u tim slučajevima slijeđen sistem ZDMG.
 3. Predlaže se da se imena autora i naslovi uporedo pišu na arapskom pismu.
 4. Za osmanski turski jezik transliteracija se odnosi samo na rukopise, za štampana djela preporučuje se moderni turski jezik.
 5. Pri transliteraciji naslova alhamijado književnosti i njihovih autora koristiti pravopis savremenog bosanskog jezika.

 

Konsonanti:

Rb.

Slovo

Arapski

Perzijski

Osmanski 

1.

ء

ʾ

ʾ

ʾ

2.

ب

b

b

b

.

پ

 

p

p

4.

ت

t

t

t

5.

ث

s

s

6.

ج

ğ

ğ

c

7.

چ

 

č

ç

8.

ح

9.

خ

10.

د

d

d

d

11.

ذ

12.

ر

r

r

r

13.

ز

z

z

z

14.

ژ

 

ž

j

15.

س

s

s

s

16.

ش

š

š

ş

17.

ص

18.

ض

ż

ż

19.

ط

20.

ظ

21.

ع

ʿ

ʿ

ʿ

22.

غ

ġ

ġ

ġ

23.

ف

f

f

f

24.

ق

q

q

q

25.

ک

k

k

k/ñ

26.

گ

 

g

g

27.

ل

l

l

l

28.

م

m

m

m

29.

ن

n

n

n

30.

و

w

v

v

31.

ه

h

h

h

32.

ی

y

y

y

 

Vokali:

Rb.

Slovo

Arapski

Perzijski

Turski

1.

a

a

e/a

2.

i

e

i

3.

u

o

u

4.

ā

ā

ā

5.

ī

ī

ī/i/ı

6.

ū

ū

ū/u/ü/o/ö

 

Ne uređivati zaglavlje, niti podnožje dokumenta, ne koristiti nikakve stilove i obavezno brojčano označiti stranice.

Prilozi uz tekst (ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif , .jpg ili .pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

 

Rad treba da sadrži:

 1. Naslov (navodi se prije osnovnoga teksta)
 2. Sažetak (navodi se ispod naslova i treba da sadrži do 250 riječi u formi jednog pasosa. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst)
 3. Ključne riječi (navode se ispod sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i treba da sadrže do 7 jasnih pojmova koji ukazuju na sadržaj rada)
 4. Osnovni tekst
 5. Zaključak
 6. Prilozi
 7. Popis izvora i literature
 8. Sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku

 

Uz rad je potrebno poslati:

 1. Ime i prezime
 2. Instititucija
 3. Grad i država institutcije
 4. E-mail adresu

 

Korektura

Nakon što je prihvaćen, rad se s ispravkama u PDF formatu e-mailom dostavlja autoru da provjeri ima li činjeničnih i štamparskih grešaka. Autori su odgovorni za provjeru korigiranog rada i preporučuje im se da koriste alatnu traku Comment & Markup da unesu svoje izmjene direktno na korigirani tekst. U ovoj fazi pripreme dozvoljene su samo tehničke izmjene. Rad s ovim izmjenama treba vratiti u najkraćem roku.

 

Saglasnost za objavljivanje i prijenos autorskih prava

Ako i kada se rad prihvati za objavljivanje, autor pristaje da se autorska prava za ovaj rad prenesu na izdavača. U tu svrhu autor treba potpisati Saglasnost za objavljivanje koja će mu se poslati uz prvu, lektoriranu i korigiranu verziju rukopisa.

 

Upute za citiranje u fusnotama i bibliografiji (literatura i izvori)

(Oxford Style)

KNJIGA

 1. Jedan autor

FUSNOTA:

Mehmed Kico, Islamska književnost između arabizma i arabistike, Hikmet, Sarajevo, 2015., str. 17.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Kico, Mehmed, Islamska književnost između arabizma i arabistike, Hikmet, Sarajevo, 2015.

 

 1. Dva ili više autora

 

FUSNOTA:

Anisa Hasanhodžić; Rifet Rustemović, Tragovima naših komšija : Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust, Institut za historiju, Sarajevo, 2015., str. 45.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Hasanhodžić, Anisa; Rustemović, Rifet, Tragovima naših komšija : Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust, Institut za historiju, Sarajevo, 2015.

 

NAPOMENA

Ako se isto djelo ponavlja treba upotrijebiti skraćenu verziju citiranja:

 1. Prezime, Skraćeni naslov, citrane stranice.
 2. Kico, Islamska književnost, str. 17.

 

ČLANAK IZ ČASOPISA

 1. Jedan autor

FUSNOTA:

Husein Đozo, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera”, Novi Behar, X, br. 12-14, 1937., str. 139.

Peter Londey, „A Possession Forever: Charles Bean, the Ancient Greeks, and Military Commemoration  in Australia“, Australian Journal of Politics and History, LIII, br. 3, 2007., str. 345.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Đozo, Husein, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera”, Novi Behar, X, br. 12-14, 1937., str. 139-141.

Londey, Peter, „A Possession Forever: Charles Bean, the Ancient Greeks, and Military Commemoration  in Australia“, Australian Journal of Politics and History, LIII, br. 3, 2007., str. 345-353.

 

 1. Dva ili više autora

FUSNOTA:

Munir Drkić; Ahmed Zildžić, „Komentar rječnika Tuḥfe-i Šāhidī iz pera Atfija Bosnevija“, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XXVIII, br. 42, 2021., str. 148.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Drkić, Munir; Zildžić, Ahmed, „Komentar rječnika Tuḥfe-i Šāhidī iz pera Atfija Bosnevija“, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XXVIII, br. 42, 2021., str. 137-162.

NAPOMENA

 • U slučaju da nije poznat autor članka, fusnotu započeti sa naslovom članka.
 • Ako se isti članak ponavlja treba upotrijebiti skraćenu verziju citiranja:

I. Prezime, „Skraćeni naslov“, citrane stranice
M. Drkić; A. Zildžić, „Komentar rječnika“, 148.

 

ZBORNIK RADOVA

(KOLEKTIVNE PUBLIKACIJE, ENCIKLOPEDIJE, HRESTOMATIJE)

FUSNOTA:

Mustafa Jahić, „Fond štampane knjižne građe“, u: Osman Lavić, ur., Gazi Husrev-begova biblioteka : 480 godina postojanja, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2017., str. 90.

BIBLIOGRAFIJA:

Jahić, Mustafa, „Fond štampane knjižne građe“, u: Osman Lavić, ur., Gazi Husrev-begova biblioteka : 480 godina postojanja, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 2017., str. 84-97.

 

ARHIVSKA GRAĐA

Arhiv BiH (dalje: ABiH), Sarajevo, Fond AFŽ, Izvještaj Sreskog odbora AFŽ u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ (03.08.1947.), 1947, kutija 2, br. 745/47.

 

ELEKTRONSKI IZVORI

 1. Citiranje knjige/članka sa interneta koji je prethodno objavljen u printanoj formi:

FUSNOTA:

Enes Karić, Uvod u tefsir, Bosanska knjiga, Sarajevo, 1995., str. 73, dostupno na: https://www.scribd.com/document/147331995/Uvod-u-tefsir-dr-Enes-Karic#, datum pristupa: 27.03.2023.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Karić, Enes, Uvod u tefsir, Bosanska knjiga, Sarajevo, 1995., dostupno na: https://www.scribd.com/document/147331995/Uvod-u-tefsir-dr-Enes-Karic#, datum pristupa: 27.03.2023.

 

 1. Citiranje knjige/članka sa interneta koji je dostupan samo u elektronskoj formi:

FUSNOTA:

Selim Erdoğan, „Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları“, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, datum pristupa: 27.03.2023.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Erdoğan, Selim, „Sakarya Meydan Muharebesi: Saha Araştırmaları“, Akademik Tarih, https://www.akademiktarihtr.com/sakaryameydanmuharebesi/, datum pristupa: 27.03.2023.

 

 1. Citiranje sadržaja sa web stranice:

https://bosnjackiinstitut.ba/istrazivacki-projekti-sadrzaj/izabrana-djela-alije-isakovica, datum pristupa: 27.03.2023.

 

DIPLOMSKE, MAGISTARSKE I DOKTORSKE TEZE KOJE NISU PUBLIKOVANE

FUSNOTA:

Mustafa Hasani, Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i Hercegovine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, neobjavljeni magistarski rad, Sarajevo, 2001., str. 11.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Hasani, Mustafa, Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu muslimana Bosne i Hercegovine, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, neobjavljeni magistarski rad, Sarajevo, 2001.

 

CITIRANJE KUR'ANA

FUSNOTA:

Za prvo citiranje navesti kao u primjeru:

Kur'an, el-Baqare, 58. Besim Korkut, Kur'an: originalni tekst sa prijevodom Besima Korkuta, Sarajevo, El-Kalem, 2018.

 

U svakom narednom citiranju navesti kao u primjeru:

Kur'an, el-Baqare, 58.

 

BIBLIOGRAFIJA:

Korkut, Besim, Kur'an: originalni tekst sa prijevodom Besima Korkuta, Sarajevo, El-Kalem, 2018.

 

PRIKAZ KNJIGE

Sakib Kurtić, Tešanjski leksikon, Planjax komerc, Tešanj, 2021., 371 str., ISBN: 978-9958-34-555-5

 

Kontakt
Radove i pitanja slati na Redakciju Anala: anali@ghb.ba