Izjava o slobodnom pristupu tekstovima

Tekstovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno koristiti za osobne ili potrebe edukacije, poštujući autorska i prava izdavača. Nijedan dio časopisa ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole izdavača. Anali GHB je časopis sa slobodnim pristupom. To znači da je korisnicima dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.