Urbane intervencije osmanske vlasti na područiju zapadne Bosne i ptanje osnivanja naselja Bosanski Petrovac

Autor(i)

Ključne riječi:

Bosanski Petrovac, Novosel, putne, komunikacije, promet, (us)putne stanice, menzil(hane), hanovi, palanka, kasaba, muhadžiri

Sažetak

Autor u članku raspravlja o vremenu i načinu osnivanja naselja Bosanski Petrovac u zapadnoj Bosni u okviru zbivanja tokom 17. i 18. st., te teritorijalnih i naseobinskih gubitaka Osmanskog carstva u ratovima s Mletačkom republikom i Austrijskim carstvom. U navedenom kontekstu autor promatra Bosanski Petrovac kao novo naselje koje je, prema preovlađujućim mišljenjima, nastalo kao rezultat urgentnih urbanih intervencija osmanske vlasti iza mira u Srijemskim Karlovcima 1699. god. Autor analizira prostorni položaj Bosanskog Petrovca i prometne pravce koji su se protezali Petrovačkim poljem i donosi određene zaključke. Prema nalazima autora, Bosanski Petrovac razvijao se od (us)putne stanice, koja je mogla biti ustrojena i prije 1699. god., preko fortifikacijskog objekta tipa palanka, manjeg civilnog naselja razvijenog uz palanku do kasnijeg urbanog naselja tipa kasaba. Na njegovo osnivanje i razvoj u znatnoj mjeri utjecali su poseban geografski položaj i tok zbivanja od početka 17. do 19. st.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci